Изборни предмети на основним академским студијама

2.2

4.4

5.4

5.5

6.3

6.4

6.5

Завршни предмет - CAD/CAM системи
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Аеродинамика
Завршни предмет - Аеродинамичке конструкције
Завршни предмет - Алати и прибори
Завршни предмет - Апарати и машине у процесним индустријама
Завршни предмет - Безбедност возила
Завршни предмет - Биомеханика локомоторног система
Завршни предмет - Биофизика
Завршни предмет - Бродске конструкције 1
Завршни предмет - Ветротурбине
Завршни предмет - Геометрија брода
Завршни предмет - Горива и индустријска вода
Завршни предмет - Гориви технички гасови у процесима заваривања
Завршни предмет - Динамика возила
Завршни предмет - Експлоатација и дијагностика мотора
Завршни предмет - Електрични хибридни погонски системи
Завршни предмет - Електроника
Завршни предмет - Електроника и биомедицинска мерења
Завршни предмет - Естетски дизајн
Завршни предмет - Животни циклус шинских возила
Завршни предмет - Индустријска ергономија
Завршни предмет - Индустријски компресори
Завршни предмет - Индустријско инжењерство - пројектовање и пракса
Завршни предмет - Инжењерска графика
Завршни предмет - Инжењерске комуникације
Завршни предмет - Информациона интеграција пословних функција
Завршни предмет - Компјутерска графика
Завршни предмет - Компјутерска симулација и вештачка интелигенција
Завршни предмет - Конструисање процесне опреме
Завршни предмет - Конструкција класичног наоружања
Завршни предмет - Конструкција ракетног наоружања
Завршни предмет - Машине алатке
Завршни предмет - Машине и опрема за производњу и прераду хране
Завршни предмет - Машински елементи 1
Завршни предмет - Машински елементи 2
Завршни предмет - Машински елементи 3
Завршни предмет - Машински материјали 2
Завршни предмет - Медицинско машинство
Завршни предмет - Механика лета
Завршни предмет - Механика лета пројектила
Завршни предмет - Механика флуида Б
Завршни предмет - Мотори СУС
Завршни предмет - Обновљиви извори енергије - биомаса
Завршни предмет - Обновљиви и секундарни ресурси
Завршни предмет - Оптимизација производних процеса
Завршни предмет - Организација производње 1
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Основе аутоматског управљања
Завршни предмет - Основе биомедицинског инжењерства
Завршни предмет - Основе грађевинских и рударских машина
Завршни предмет - Основе клиничког инжењерства
Завршни предмет - Основе конструисања
Завршни предмет - Основе металних конструкција у машиноградњи
Завршни предмет - Основе моторних возила
Завршни предмет - Основе парних котлова
Завршни предмет - Основе преношења топлоте
Завршни предмет - Основе соларних система
Завршни предмет - Основе технике грејања
Завршни предмет - Основе технике мерења
Завршни предмет - Основе технике хлађења
Завршни предмет - Основе техничких иновација
Завршни предмет - Основе турбомашина
Завршни предмет - Основи инжењерства ризика и заштите од пожара
Завршни предмет - Основи конструисања система наоружања
Завршни предмет - Основи отпорности конструкција
Завршни предмет - Основи погона пројектила
Завршни предмет - Основи шинских возила
Завршни предмет - Отпорност материјала
Завршни предмет - Перформансе возила
Завршни предмет - Пловност и стабилитет брода 1
Завршни предмет - Погон и опрема летелица
Завршни предмет - Погонски материјали
Завршни предмет - Пољопривредне машине и опрема 1
Завршни предмет - Пољопривредне машине и опрема 2
Завршни предмет - Пословно-производни информациони системи
Завршни предмет - Поступци заваривања Б
Завршни предмет - Производне технологије и метрологија
Завршни предмет - Пројектовање база података
Завршни предмет - Пројектовање возила 1
Завршни предмет - Пројектовање механизама
Завршни предмет - Пројектовање структуре летелице
Завршни предмет - Процеси и опрема у заштити животне средине
Завршни предмет - Пумпе и вентилатори
Завршни предмет - Репарација машинских делова и конструкција
Завршни предмет - Сагоревање Б
Завршни предмет - Сагоревање и одрживи развој Б
Завршни предмет - Системи возила
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Завршни предмет - Статистика у биомедицинским мерењима
Завршни предмет - Стационарни проблеми простирања топлоте
Завршни предмет - Сушење и хигротермички процеси
Завршни предмет - Теорија вуче
Завршни предмет - Термодинамика Б
Завршни предмет - Технологија машинске обраде
Завршни предмет - Транспортни уређаји
Завршни предмет - Трибологија
Завршни предмет - Триботехника
Завршни предмет - Увод у енергетику
Завршни предмет - Увод у индустријско инжењерство
Завршни предмет - Увод у процесно инжењерство и заштиту животне средине
Завршни предмет - Уљна хидраулика и пнеуматика
Завршни предмет - Управљање системом одржавања
Завршни предмет - Хидраулички и пнеуматски механизми и инсталације
Завршни предмет - Цевоводи и арматура