Изборни предмети на докторским студијама

1.4

Аеропрофили и узгонске површине ваздухоплова
Аквизиција и обрада експерименталних података
Аналитичка механика
Вештачка интелигенција моторних возила
Виши курс дигиталних САУ
Горива и посебна поглавља из сагоревања
Динамика брода
Динамика вискозног нестишљивог флуида
Динамика возила - изабрана поглавља
Еко дизајн и одржива логистика
Енергетика и заштита животне средине
Епистемологија науке и технике
Инжењерство површина
Интеграција ваздухопловних система и опреме
Испитивање возила - посебна поглавља
Менаџмент иновација
Мерења А - општи део
Мерења деформација и напона
Мерења помоћу рачунара
Мерења у турбулентним струјањима
Методе испитивања структура
Механика лета ваздухоплова
Моделирање прелазних процеса
Наномеханичка карактеризација материјала
Напредни курс из клиничког инжењерства
Наука о материјалима и инжењерство
Одабрана поглавља из биомеханике ткива и органа
Одабрана поглавља из бионике
Одабрана поглавља из ветротурбина
Одабрана поглавља из конпозитних конструкција ваздухоплова
Одабрана поглавља из термодинамике
Оптимизација термоенергетских постројења
Основни принципи механике лома
Осцилације механичких система
Примена експлозива
Принципи моделирања у процесној техници
Расподела оптерећења 1 - анализа и синтеза
Расподела оптерећења 2 - анализа и синтеза
Рачунарско моделирање у машинству
Синтеза механизама
Тензорски рачун
Теорија граничног слоја
Теорија еластичности
Теорија одлучивања
Теорија хидродинамичке стабилности
Термодинамика хемијских процеса
Управљање производњом

2.2

CAD/CAM системи и интеграција пројектовања производа и технологија
Адаптивне структуре
Аеродинамика и динамика лета у пројектовању аутопилота и система вођења пројектила
Аналитичке методе у инжењерском пројектовању
Аналогије физичких појава
Анизотропне плоче и љуске
Биолошки инспирисани алгоритми оптимизације
Бродски таласи
Ваздухопловно техничко обезбеђење
Виши курс биомеханике флуида
Виши курс из преношења топлоте и супстанције
Виши курс из процесних феномена
Виши курс линеарних система
Динамика машина
Динамика система крутих тела
Енергетска ефикасност у индустрији
Изабрана поглавља из отпорности конструкција
Интегрисани технички системи - актуатори
Интелигентна аутоматизација
Менаџмент система одржавања и квалитета
Металургија заварених спојева
Метода коначних елемената
Механика композитних материјала
Механика локомоторног система
Мехатроника возила - посебна поглавља
Моделирање радног процеса мотора - напредне технике
Нелинеарни коначни елементи у МКЕ
Нумеричка симулација процеса заваривања
Одабрана поглавља балистике на циљу
Одабрана поглавља из машинских елемената А
Одабрана поглавља из машинских елемената Б
Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова
Одабрана поглавља из структуралне анализе ваздухоплова
Појаве преношења и аналогије
Посебна поглавља из примењене аеродинамике
Посебни алгоритми мехатронике
Поузданост возила
Процеси и постројења заштите животне средине
Развој производа у машинству
Рационализација потрошње енергије у домаћинствима и индустрији
Режими и енергетска ефикасност термоенергетских постројења
Савремене тенденције у прорачуну бродских конструкција
Савремени уређаји за сагоревање
Савремено биомедицинско инжењерство
Статистичка обрада података у пољопривредном машинству
Структурална анализа машина за механизацију
Теорија преноса масе, импулса и енергије
Управљање и оптимизација преноса снаге локомотива
Феномени струјања у турбомашинама - пројектовање решетки и лопатица радних кола

2.3

Аеродинамика ротора хеликоптера
Аутономни системи и машинско учење
Виши курс из процеса влажења и сушења
Виши курс из термодинамике
Возила на крају животног века
Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина
Екологија сагоревања
Изабрана поглавља из механике робота
Инжењерство система - одабрана поглавља
Интегритет и век конструкција
Интерфејс човек - машина
Истраживање, оптимизација и пројектовање трактора, погонских и самоходних пољопривредних машина
Компјутерско моделирање и прорачун структура
Кочење моторних возила - посебна поглавља
Логистика возила
Математичке методе механике флуида
Методе у пројектовању и конструисању опреме за процесну индустрију
Механика система променљиве масе
Моделирање, оптимизација и прогнозирање у индустријском инжењерству
Моделирање процеса сагоревања
Навигациони системи за вођене пројектиле
Напредне технике у моторима СУС - одабрана поглавља
Напредни курс из фази система управљања
Напредни термоенергетски циклуси
Нелинеарни проблеми чврстоће шинских возила
Обновљиви извори енергије
Одабрана поглавља из аероеластичности
Одабрана поглавља из бродске хидродинамике
Одабрана поглавља из машинских елемената В
Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике
Оперативни системи мехатронике
Оптимизација ваздухопловних конструкција
Погон пројектила
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Пројектовање информационих система
Рачун нецелобројног реда са применама у инжењерству
Савремени биомедицински софтвери
Системи за управљање вектором потиска
Стабилност кретања система
Супституција мануелних операција у прехрамбеном машинству
Танкозиди носачи
Теорија резања
Теорије подмазивања
Теорије хидродинамичког подмазивања
Термодинамичка анализа процеса и уређаја
Технике инжењерства квалитета
Техничко законодавство - прописи и стандарди

3.1

Аерохидродинамика једрилица
Вишефазна струјања
Виши курс из механичких и хидромеханичких апарата
Виши курс из процесне енергетике и високотемпературских уређаја и процеса
Дигитална обрада нестационарних сигнала
Динамика транспортних машина
Динамичка оптерећења брода на таласима
Експериментална аеродинамика
Емисија из индустријских процеса
Енергетска ефикасност моторних возила
Енергетска ефикасност у зградама
Ефикасност и поузданост наоружања
Замор и процена века ваздухопловних конструкција
Изогеометријска анализа
Инверзне анализе за карактеризацију материјала
Интелигентни индустријски роботи
Испитивање и оптимизација обрадног система
Клизни и котрљајни парови
Корозија материјала и заштита
Менаџмент ризиком
Методе испитивања чврстоће опреме под притиском
Методи оптимизације машинских система
Механика балистичких система
Механика бипедалног кретања
Механика континуума
Моделирање и оптимизација расхладних система
Моделирање и симулација система индустријских робота
Моделска и прототипска испитивања хидрауличних машина
Наносистеми
Напредне методе одржавања шинских возила
Нелинеарни дигитални САУ
Нестационарни нелинеарни системи
Нумеричка механика вишефазних струјања
Нумеричке методе у бродској хидродинамици
Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре
Одабрана поглавља из конструисања А
Одабрана поглавља из Пољопривреде 4.0
Одабрана поглавља из пропулзије
Одабрана поглавља логистике
Оптимално управљање кретањем механичких система
Оптимизација аеродинамичких облика
Откази и дијагностика
Планирање и управљање производњом
Постројења за припрему угљеног праха
Преношење топлоте и супстанције - нумерички приступ
Примена CFD у сагоревању
Примена механике лома на интегритет конструкција
Пројектовање мехатроничких система
Рехабилитациона биомеханика
Системи вештачких неуронских мрежа
Специјална мерења код мотора СУС
Струјање у микроканалима
Теорија израчунљивости
Термоеластичност
Технологија производње летелица
Турбулентна струјања
Управљање одржавањем возила
Форензичко инжењерство - посебна поглавља

3.2

CAI модели
Алтернативни погони возила
Анализа перформанси технолошких система
Виши курс динамике гасова
Виши курс из топлотних и дифузионих операција и апарата
Виши курс из хемијских и биотехнолошких операција и апарата
Дигитална форензика
Динамички проблеми мотора СУС
Динамички проблеми шинских возила
Електронски управљани системи моторних возила
Енергија биомасе
Ефективност система у машинству
Изабрана поглавља из ТКЛ
Интеграција паметних актуатора и сензора
Квантитативне методе истраживања у ваздухопловству
Когнитивна роботика
Магнетохидродинамичка струјања
Механика нехолономних система
Механика удара
Мехатронски системи и адаптроника
Моделирање микромеханике композитних материјала
Моделирање турбулентних струјања
Модерни концепти организације
Нанотехнологије у медицини и стоматологији
Напредна роботика - изабрана поглавља
Напредни курс из вођења пројектила
Напредни системи у интелигентним зградама
Нумеричке анализе структура
Нумерички прорачун бродских конструкција
Одабрана поглавља из аеродинамике
Одабрана поглавља из конструисања Б
Одабрана поглавља из конструкције пројектила
Одабрана поглавља из операционих истраживања
Одабрана поглавља из простирања топлоте и супстанције
Оптимизација и пројектовање машина и опреме за производњу и прераду хране
Планетарни преносници
Понашање и поузданост материјала у експлоатацији
Посебна поглавља из прорачунске аеродинамике
Посебна поглавља из теорије машина
Поузданост и динамика преносника
Прорачунска динамика флуида објеката и возила
Рачунарска механика лома
Специјални брзи бродови
Стохастичка динамика
Струјање у топлотним турбомашинама
Таласна кретања течности
Теорија гироскопа
Теорија и симулација процеса обраде
Технике мерења у сагоревању
Топлотни комфор и квалитет унутрашње средине у зградама
Трибологија машинских елемената
Управљање ватром и командно - информациони системи
Управљање отпадом
Феномени струјања у турбомашинама - нумеричка механика флуида
Хидродинамика парних котлова