ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2024/2025

Полагање пријемног испита

ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 1. Испит траје 3 (три) сата ефективно.
 2. Кандидати на испиту треба да имају само документ за идентификацију (лична карта или пасош), Потврду о пријави (оверену приликом подношења докумената) и морају користити искључиво хемијску оловку коју су добили од дежурног тј. која се налазила на клупи са вежбанком и обрасцем за одговоре.
 3. Текст задатка, свеску за израду задатака и образац за одговоре кандидат добија у сали од дежурног.
 4. Одмах по почетку испита дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат уписао на обрасцу за одговоре. По завршетку идентификације, личну карту или пасош кандидат ОБАВЕЗНО склања са стола, тако да на столу остане само хемијска оловка, потврда о пријави и материјал добијен од дежурног.
 5. На испиту је забрањено уношење и коришћење било каквих додатних помагала (мобилних телефона, џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење.
 6. На обрасцу за одговоре, на делу који је за то предвиђен, кандидат уписује презиме, име једног родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави. Кандидат је обавезан да на обрасцу за одговоре упишe шифру добијеног задатка. Образац који нема шифру доноси исти број негативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни.
 7. Кандидат НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који НА БИЛО КОЈИ НАЧИН додатно означи образац за одговоре биће дисквалификован.
 8. Број задатака на испиту је 20. Тачно урађен задатак доноси кандидату 3 бода.
 9. Кандидат решава задатке у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат заокружује само један одговор за сваки задатак у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју задатка.
 10. За сваки задатак понуђено је по 6 одговора, од којих је само 1 тачан. ТАЧАН одговор ДОНОСИ 3 БОДА. НЕТАЧАН одговор доноси негативне бодове (- 0,3 бода). Одговор „НЕ ЗНАМ” (на обрасцу за одговоре означен је словом „N”) не доноси никакве бодове.
 11. ДОЗВОЉЕНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси негативне бодове предвиђене за нетачан одговор.
 12. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО вршити никакво БРИСАЊЕ ИЛИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА. Кандидат ИМА ПРАВО замене обрасца за одговоре тако што ће дизањем руке обавестити дежурне и захтевати замену обрасца за одговоре.
 13. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани.
 14. Излазак из сале је дозвољен најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре, текста задатка и свеске. Повратак у салу није дозвољен. Уколико се деси да је кандидат нешто од личних ствари заборавио у сали, потребно је да сачека крај испита и са једним дежурним оде до клупе у сали где је седео.
 15. Када кандидат сматра да је завршио испит, позива дежурног дизањем руке. Дежурни преузима попуњен образац за одговоре, текст задатка и свеску, и потписује Потврду о пријави на конкурс и уписује број сале. Потписану Потрвду о пријави враћа кандидату. Потписану потврду о пријави на конкурс треба чувати до завршетка уписа на факултет, јер је она доказ да је кандидат предао задатак.
 16. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када сме да се отпочне са напуштањем испита, добиће се у сали од дежурног.
 17. За време одржавања пријемног испита у салу могу да уђу само Декан факултета и чланови Комисије за пријемни испит за упис студената на Факултет.

НЕПОШТОВАЊЕ БИЛО КОЈЕГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ БОДОВЕ, А ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ.

Сви кандидати су дужни да дођу ИСПРЕД одговарајуће сале (у складу са објављеним распоредом седења) најкасније до 9:45 часова. Кашњење на испит се не толерише. Тачна решења задатака са пријемног испита из математике биће објављена (на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета) истог дана у 14:00 часова.

Кандидати који желе да полажу на оба студијска програма морају се посебно пријавити за сваки студијски програм.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА, НАЧИН БОДОВАЊА И ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Редослед кандидата за упис у прву годину Основних академских студија утврђује се на основу:

а) Резултата постигнутих на пријемном испиту. На пријемном испиту кандидат може максимално да стекне 60 бодова (20 задатака x 3 бода = 60 бодова).

б) Општег успеха постигнутог у средњој школи. Под општим успехом у средњој школи подразумева се број бодова који се добија као збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечна оцена у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

в) Успех кандидата који су завршили међународну матуру утврђује се тако што се просечна оцена из прва два разреда средње школе множи са два, што износи минималних 8, а максималних 20 бодова, а успех на међународној матури вреднује се са максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 вреднује се са 8 бодова, а збирна оцена 45 вреднује се са 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) × 12/21

РАНГ ЛИСТА се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеном начину бодовања. Кандидат може да оствари највише 100 бодова. Комисија утврђује јединствену РАНГ ЛИСТУ. Место на РАНГ ЛИСТИ и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам плаћати школарину.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној РАНГ ЛИСТИ до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној РАНГ ЛИСТИ до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Уколико буде слободних места за упис, на њих могу да конкуришу и кандидати са бројем бодова оствареним на пријемном испиту из математике на неком другом студијском програму неког од факултета Универзитета у Београду. Потребно је да такви кандидати донесу одговарајућу потврду о оствареном успеху на том пријемном испиту, или број пријаве са пријемног испита који су полагали на неком другом факултету и web адресу на којој се налази коначна ранг листа тог факултета.

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ И СТАТУС У КОМЕ КАНДИДАТ МОЖЕ БИТИ УПИСАН НА СТУДИЈЕ

Комисија утврђује јединствену РАНГ ЛИСТУ. Место на РАНГ ЛИСТИ и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам плаћати школарину. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на РАНГ ЛИСТИ до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за упис на Факултет, ако освоји најмање 51 бода.

Кандидат може бити уписан као студент који сам плаћа школарину уколико се на РАНГ ЛИСТИ налази до броја одобреног за упис студената који сами плаћају школарину, а који је одређен конкурсом за упис на Факултет, ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, може се уписати уместо њега други кандидат, а према редоследу на РАНГ ЛИСТИ.


БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСАТИ

На студијски програм Основне академске студије – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 520

 • број студената са инвалидитетом: 4
 • број студената припадника ромске националности: 4
 • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству: 4

Број студената који сами плаћају школарину: 100. Висина школарине за школску 2024/2025. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 108.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).

На студијски програм Основне академске студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије: 20

 • број студената са инвалидитетом: 1
 • број студената припадника ромске националности: 1
 • број студената држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству: 1

Број студената који сами плаћају школарину: 40. Висина школарине за школску 2024/2025. годину за студенте који сами плаћају школарину износи 180.000,00 динара (плаћање у највише десет рата).