Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит САМО из предмета МАТЕМАТИКА.

Ученици трећег или четвртог разреда средње школе који су појединачно освојили једну од прве три награде из предмета: математика, физика, електротехника/електроника, компјутерска графика 2D, моделовање машинских елемената и склопова, информатике или статике, на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максимални број бодова са пријемног испита (60).

ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 1. Испит траје 3 (три) сата ефективно.
 2. Кандидати на испиту треба да имају само документ за идентификацију (лична карта или пасош), Потврду о пријави (оверену приликом подношења докумената) и морају користити искључиво хемијску оловку коју су добили од дежурног тј. која се налазила на клупи са вежбанком и обрасцом за одговоре.
 3. Текст задатка, свеску за израду задатака и образац за одговоре кандидат добија у сали од дежурног.
 4. Одмах по почетку испита дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат уписао на обрасцу за одговоре. По завршетку идентификације, личну карту или пасош кандидат ОБАВЕЗНО склања са стола, тако да на столу остане само хемијска оловка, потврда о пријави и материјал добијен од дежурног.
 5. На испиту је забрањено уношење и коришћење било каквих додатних помагала (мобилних телефона, џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење.
 6. На обрасцу за одговоре, на делу који је за то предвиђен, кандидат уписује презиме, име једног родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави. Кандидат је обавезан да на обрасцу за одговоре упишe шифру добијеног задатка. Образац који нема шифру доноси исти број негативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни.
 7. Кандидат НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који НА БИЛО КОЈИ НАЧИН додатно означи образац за одговоре биће дисквалификован.
 8. Број задатака на испиту је 20. Тачно урађен задатак доноси кандидату 3 бода.
 9. Кандидат решава задатке у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат заокружује само један одговор за сваки задатак у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју задатка.
 10. За сваки задатак понуђено је по 6 одговора, од којих је само 1 тачан. ТАЧАН одговор ДОНОСИ 3 БОДА. НЕТАЧАН одговор доноси негативне бодове (- 0,3 бода). Одговор “НЕ ЗНАМ” (на обрасцу за одговоре означен је словом “N”) не доноси никакве бодове.
 11. ДОЗВОЉЕНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси негативне бодове предвиђене за нетачан одговор.
 12. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО вршити никакво БРИСАЊЕ ИЛИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ЗАОКРУЖЕНИХ ОДГОВОРА. Кандидат ИМА ПРАВО замене обрасца за одговоре тако што ће дизањем руке обавестити дежурне и захтевати замену обрасца за одговоре.
 13. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани.
 14. Излазак из сале је дозвољен најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре, текста задатка и свеске. Повратак у салу није дозвољен. Уколико се деси да је кандидат нешто од личних ствари заборавио у сали, потребно је да сачека крај испита и са једним дежурним оде до клупе у сали где је седео.
 15. Када кандидат сматра да је завршио испит, позива дежурног дизањем руке. Дежурни преузима попуњен образац за одговоре, текст задатка и свеску, и потписује Потврду о пријави на конкурс и уписује број сале. Потписану Потрвду о пријави враћа кандидату. Потписану потврду о пријави на конкурс треба чувати до завршетка уписа на факултет, јер је она доказ да је кандидат предао задатак.
 16. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када сме да се отпочне са напуштањем испита, добиће се у сали од дежурног.
 17. За време одржавања пријемног испита у салу могу да уђу само Декан факултета и чланови Комисије за пријемни испит за упис студената на Факултет.

НЕПОШТОВАЊЕ БИЛО КОЈЕГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ БОДОВЕ, А ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ.

Понављамо, у Информатору су дати примери исправно и неисправно попуњеног обрасца за одговоре.

Пријемни испит из математике полаже се у четвртак, 6. септембра 2018. године на Машинском факултету у Београду са почетком у 10:00 часова. Сви кандидати су дужни да дођу ИСПРЕД одговарајуће сале (у складу са објављеним распоредом седења) најкасније до 9:45 часова. Кашњење на испит се не толерише. Тачна решења задатака са пријемног испита из математике биће објављена (на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета) истог дана у 14:00 часова.

ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Избор кандидата за упис у прву годину Основних академских студија обавља се на основу:

а) резултата постигнутих на пријемном испиту и
б) општег успеха постигнутог у средњој школи.

РАНГ ЛИСТА се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеном начину бодовања. Кандидат може да освоји укупно највише 100 бодова.

НАЧИН БОДОВАЊА

а) На пријемном испиту кандидат може максимално да стекне 60 бодова (20 задатака x 3 бода = 60 бодова).

б) Под општим успехом у средњој школи подразумева се број бодова који се добија као збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечна оцена у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ И СТАТУС У КОМЕ КАНДИДАТ МОЖЕ БИТИ УПИСАН НА СТУДИЈЕ

Комисија утврђује јединствену РАНГ ЛИСТУ. Место на РАНГ ЛИСТИ и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам плаћати школарину. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на РАНГ ЛИСТИ до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Факултет, ако освоји најмање 51 бода.

Кандидат може бити уписан као студент који сам плаћа школарину уколико се на РАНГ ЛИСТИ налази до броја одобреног за упис студената који сами плаћају школарину, а који је одређен овим конкурсом за Факултет, ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, може се уписати уместо њега други кандидат, а према редоследу на РАНГ ЛИСТИ.

Уколико буде слободних места за упис, на њих могу да конкуришу и кандидати са бројем бодова оствареним на пријемном испиту из математике на неком другом факултету Универзитета у Београду. Потребно је да такви кандидати донесу одговарајућу потврду о оствареном успеху на том пријемном испиту, или број пријаве са пријемног испита који су полагали на неком другом факултету и web адресу на којој се налази коначна ранг листа тог факултета.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Прелиминарна ранг листа ће бити објављена најкасније у петак, 7. септембра 2018. године до 12:00 часова на огласној табли и сајту Факултета.

Учесник Конкурса, који сматра да редослед кандидата на РАНГ ЛИСТИ није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може да поднесе приговор Комисији за упис (приговор се предаје у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду) - ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ.

Комисија доноси решење о приговору - ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ.

Кандидат може да поднесе жалбу на решење Комисије Декану факултета, а Декан решава по пристиглим жалбама - ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ.

Након тога се формира Коначна ранг листа - ДАТУМ И САТНИЦА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ.

На коначну ранг листу кандидати не могу да се жале.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ.