УПИС СТУДЕНАТА

Упис студената по коначној ранг листи у првом уписном року обавиће се на шалтерима Службе за студентске послове у следећим терминима:

ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

28. јун 2024. године од 14:00 часова.

Упис студената према плану у табели

Датум Време Полагали пријемни на ОАС-ИТМ на МФ-у Полагали пријемни из математике на другом факултету БУ – први додатни рок ОАС-ИТМ
28. јун 14:00 Прозивка по списку, од 1 до 20 са коначне ранг листе, затим прозивка кандидата по коначној ранг листи до попуне одобреног броја места, затим упис -
10. јул 10:00 - Пријем писмених захтева за први додатни рок (ако буде слободних места)ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

1, 2. и 3. јул 2024. године од 10:00 часова.

Упис студената према плану у табели

Датум Време Полагали пријемни на ОАС-МИ на МФ-у Полагали пријемни из математике на другом факултету БУ – први додатни рок ОАС-МИ
1. јул 10:00 Прозивка по списку, од 1 до 260 са коначне ранг листе, затим упис -
2. јул 10:00 Прозивка по списку, од 261 до 520 са коначне ранг листе, затим упис -
3. јул 10:00 Прозивка кандидата који се оправдано нису појавили на прозивци 1. и 2. јула, затим прозивка кандидата по коначној ранг листи до попуне одобреног броја места, затим упис -
10. јул 10:00 - Пријем писмених захтева за први додатни рок (ако буде слободних места)

НАПОМЕНА: По упису у I (први) семестар студија на Машинском факултету студент нема право исписа са Факултета до почетка II (другог) семестра студија, нити право на повраћај школарине за I семестар.

За упис студената у другом уписном року (ако преостане слободних места) датум и сатница ће бити накнадно објављени.

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:
1. оверену потврду о пријави на конкурс
2. оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
4. 2 (две) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс)
5. попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на Факултету и на њу се налепи фотографија на назначено место. ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)
6. попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)
7. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа на ОАС, кандидати уплаћују појединачно за сваки студијски програм који уписују, у износу од 4.000,00 динара, на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са позивом на број 162,
8. доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б.

Напомена: Kандидати који планирају да конкуришу за смештај у објектима Студентског центра, треба да благовремено овере фотокопије сведочанстава сва 4 разреда и дипломе о положеном завршном односно матурском испиту.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:
1. оверену потврду о пријави на конкурс
2. оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
4. 2 (две) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс)
5. попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на Факултету и на њу се налепи фотографија на назначено место. ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)
6. попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)
7. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа на ОАС, кандидати уплаћују појединачно за сваки студијски програм који уписују, у износу од 4.000,00 динара, на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са позивом на број 162,
8. доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б.,
9. доказ о уплати за допунски део школарине за У.Б.,
10. доказ о уплати прве рате школарине:
- ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ИЗНОСУ ОД 10.800,00 ДИН.
- ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ У ИЗНОСУ ОД 18.000,00 ДИН.

Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”).

Упис држављана Србије који имају стране средњошколске исправе
Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре могу да конкуришу за упис на студијски програм ако му се призна страна школска исправа. Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања. Посебно, држављани Републике Србије који су у школској 2023/2024. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет процес нострификације. Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине. Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Упис страних студената
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије, ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење Министарства о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству. Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
Трошкови школарине за студије на српском језику за стране студенте износe 1.800 евра годишње.

Упис лица са инвалидитетом
Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.
Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом. Упис у прву школску годину Основних и Интегрисаних студија, као и упис у наредне школске године Основних и Интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом. Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом. Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину Основних и Интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2024. године. Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

Упис припадника ромске националне мањине
Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија. Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине.