ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОНКУРС И УПИС 2023/2024. ГОДИНЕ


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

Основне академске студије:

- Машинско инжењерство (180 ЕСПБ)
- Информационе технологије у машинству (180 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ:

На студијски програм Машинско инжењерство уписује се укупно 620 студената, од којих 520 студената на терет буџета Републике Србије и 100 самофинансирајућих студената.

На студијски програм Информационе технологије у машинству уписује се укупно 60 студената, од којих 20 студената на терет буџета Републике Србије и 40 самофинансирајућих студената.

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2023/2024. годину. Уколико број одобрених буџетских места буде мањи од наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако да укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.


Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.


Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.


На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.


Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења министарства надлежног за просвету из математике признаје се максималан број бодова на пријемном испиту.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:

Кандидати који су пријављени на упис на основне академске студије полажу пријемни испит из Математике.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Висина школарине за држављане Републике Србије за студијски програм Машинско инжењерство: 108.000,00 динара, а за студијски програм Информационе технологије у машинству: 180.000,00 динара.
Висина школарине за стране држављане: 1.800,00 евра (за студијске програме Машинско инжењерство и Информационе технологије у машинству).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС И УПИС


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2023/24

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист и фотокопије следећих докумената:


- диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије);

- доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);

- доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве;и доказе који се односе на остварене научне радове:

- библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију);

- електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD)ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати који стекну право на упис подносе:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипломе или уверење о завршеним ОАС) - (кандидати који нису завршили ОАС на Машинском факултету у Београду),

- извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,

- 2 (две) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),

- попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, на штампаној верзији се налепи фотографија на назначено место и потписана предаје на Факултету) - образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ,

- попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)

- доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере,

- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студентеМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2023/24

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС:

1. Кандидати који су завршили основне академске студије 2023. године на Машинском факултету треба да имају УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА (180 ЕСПБ)

2. Kандидати који нису завршили основне академске студије на Машинском факултету у Београду, подносе на увид ОРГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају оверене фотокопије докумената, и то:

- диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија,

- извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,

- решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу).

3. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве, Накнаду за трошкове пријаве кандидати плаћају у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате Пријава за конкурс за упис на МАС и позивом на број 151.


4. При пријави на студијски програм - Машинско инжењерство кандидат наводи по приоритету жеље за упис на изборно подручје (модул).


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати који стекну право на упис подносе:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипломе или уверење о завршеним ОАС) - (кандидати који нису завршили ОАС на Машинском факултету у Београду),

- извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,

- 2 (две) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),

- попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, на штампаној верзији се налепи фотографија на назначено место и потписана предаје на Факултету) - образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ,

- попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)

- доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере,

- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте,ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2023/24

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС:

Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

 1. штампану попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс,
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије,
 3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 4. и 5.),
 4. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
 5. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
 6. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у Информатору 2023),
 7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на основу „Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету“,
 8. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета МАТЕМАТИКА (фотокопија и оригинал на увид),
 9. кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/2023. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (образац изјаве се налази у Информатору 2023),
 10. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују појединачно за студијски програм за који конкуришу накнаду од 4.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит за одговарајући студијски програм (навести који) и позивом на број 141.

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, кандидату ће бити издата ОВЕРЕНА ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА ТАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову ПОТВРДУ кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита ТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА!

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2023/24. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин урврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

СТУДЕНАТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 • потврду о пријави на конкурс
 • оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
 • 3 (три) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс и трећа за ID студентску чип картицу)
 • попуњен образац ШВ-20 (ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)
 • попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ) (индекс купити у скриптарници МФ)
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа на ОАС:

 • доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б.:

Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”). За добијање ID студентске картице треба извршити плаћање у износу од 2.300,00 дин. (1300,00 дин. су трошкови издавања ID студентске чип картице и 1.000,00 дин. је годишња чланарина за ISIC и EVCA) у скриптарници МФ, а фискални рачун треба предати заједно са фотографијом у просторији на I (првом) спрату преко пута библиотеке МФ. Информације о картици можете видети на овом линку https://www.sc.rs/studentske-kartice а бенефите ове картице можете видети на линку https://mojakartica.rs/popusti/


СТУДЕНАТИ КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 • потврду о пријави на конкурс
 • оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
 • 3 (три) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс и трећа за ID студентску чип картицу)
 • попуњен образац ШВ-20 (ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)
 • попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ) (индекс купити у скриптарници МФ)
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа на ОАС:

 • доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б.:

 • доказ о уплати за допунски део школарине за У.Б.:

 • доказ о уплати прве рате школарине:

- ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО: - ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ:

Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”). За добијање ID студентске картице треба извршити плаћање у износу од 2.300,00 дин. (1.300,00 дин. су трошкови издавања ID студентске чип картице и 1.000,00 дин. је годишња чланарина за ISIC и EVCA) у скриптарници МФ, а фискални рачун треба предати заједно са фотографијом у просторији на I (првом) спрату преко пута библиотеке МФ. Информације о картици можете видети на овом линку https://www.sc.rs/studentske-kartice а бенефите ове картице можете видети на линку https://mojakartica.rs/popusti/