УПИС 2021/2022

УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит САМО из предмета МАТЕМАТИКА.

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде из предмета МАТЕМАТИКА, на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максимални број бодова са пријемног испита (60).

ПРЕДПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Електронска предпријава је ОБАВЕЗНА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ и обавља се у периоду од 17. до 25. јуна 2021. год. приступом на адресу: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/start (линк ће бити активан од 17.06.2021.) – сва упутства су дата на наведеној адреси. Кандидати који нису у могућности да самостално обаве електронско предпријављивање, ПРЕДПРИЈАВУ ће обавити у учионици број 30. на Машинском факултету у периоду од 23. до 25. јуна 2021. год. од 9:00 до 14.00 часова.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 23., 24., 25. и у суботу 26. јуна 2021. год. од 9:00 до 14:00 часова на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије бр. 16. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља у учионицу број 30., где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтер Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави.

Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

 1. штампану попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс,
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије,
 3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 4. и 5.),
 4. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
 5. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
 6. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у овом Информатору),
 7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на основу „Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету“,
 8. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета МАТЕМАТИКА (фотокопија и оригинал на увид),
 9. кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2020/2021. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (образац изјаве се налази у овом Информатору),
 10. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују појединачно за студијски програм за који конкуришу накнаду од 3.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит за одговарајући студијски програм (навести који) и позивом на број 121 (уплатница се добија уз Информатор).

Изглед уплатнице

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, кандидату ће бити издата ОВЕРЕНА ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА ТАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову ПОТВРДУ кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита ТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА!

Подаци о пријављеним кандидатима ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ће бити објављени најкасније до 14:00 часова, 27. јуна 2021. године на огласној табли на улазу у зграду факултета и на интернет страници Факултета. Писмене примедбе на тачност објављених података подносе се најкасније до 28. јуна 2021. године до 14:00 часова у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду. Распоред седења и коначан списак пријављених кандидата по салама ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ биће објављен 28. јуна 2021. године до 16:00 часова

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2021/22. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета од 07.06.2021. г. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин урврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре могу да конкуришу за упис на студијски програм ако му се призна страна школска исправа. Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања. Посебно, држављани Републике Србије који су у школској 2020/2021. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет процес нострификације. Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине. Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Обавезно попунити ИЗЈАВУ и предати уз остала документа

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије, ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење Министарства о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству. Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Трошкови школарине за студије на српском језику за стране студенте износe 1.800 Еура годишње.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71. Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом. Упис у прву школску годину Основних и Интегрисаних студија, као и упис у наредне школске године Основних и Интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом. Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом. Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину Основних и Интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 1. јун 2021. године. Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

Обавезно попунити ИЗЈАВУ и предати уз остала документа

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија. Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине.

Обавезно попунити ИЗЈАВУ и предати уз остала документа.