ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС И УПИС


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2022/23

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист и фотокопије следећих докумената:


- диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије);

- доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);

- доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве;и доказе који се односе на остварене научне радове:

- библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију);

- електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD)ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати који стекну право на упис подносе:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипломе или уверење о завршеним ОАС) - (кандидати који нису завршили ОАС на Машинском факултету у Београду),

- извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,

- 2 (две) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),

- попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, на штампаној верзији се налепи фотографија на назначено место и потписана предаје на Факултету) - образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ,

- попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)

- доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере,

- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студентеМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2022/23

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС:

1. Кандидати који су завршили основне академске студије 2022. године на Машинском факултету треба да имају УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА (180 ЕСПБ)

2. Kандидати који нису завршили основне академске студије на Машинском факултету у Београду, подносе на увид ОРГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају оверене фотокопије докумената, и то:

- диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија,

- извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,

- решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу).

3. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве, Накнаду за трошкове пријаве кандидати плаћају у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате Пријава за конкурс за упис на МАС и позивом на број 151.


4. При пријави на студијски програм - Машинско инжењерство кандидат наводи по приоритету жеље за упис на изборно подручје (модул).


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати који стекну право на упис подносе:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (дипломе или уверење о завршеним ОАС) - (кандидати који нису завршили ОАС на Машинском факултету у Београду),

- извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије,

- 2 (две) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),

- попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, на штампаној верзији се налепи фотографија на назначено место и потписана предаје на Факултету) - образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ,

- попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)

- доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере,

- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте,ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2022/23

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС:

Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси (фотокопије докумената се не враћају):

 1. штампану попуњену и својеручно потписану пријаву на Конкурс,
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије,
 3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид (види ставке 4. и 5.),
 4. фотокопије сведочанстава за сва четири разреда завршене средње школе (неоверене, читљиве),
 5. фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту (неоверена, читљива),
 6. попуњену изјаву о добровољном давању личних података овлашћеном лицу (образац изјаве се налази у овом Информатору),
 7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на основу „Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету“,
 8. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета МАТЕМАТИКА (фотокопија и оригинал на увид),
 9. кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (образац изјаве се налази у овом Информатору),
 10. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

За полагање пријемног испита и друге трошкове које има Факултет у вези са пријавом и полагањем пријемног испита, кандидати уплаћују појединачно за студијски програм за који конкуришу накнаду од 4.000,00 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате накнада за пријемни испит за одговарајући студијски програм (навести који) и позивом на број 141.

Приликом предаје докумената и пријаве на Конкурс ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, кандидату ће бити издата ОВЕРЕНА ПОТВРДА О ПРИЈАВИ НА КОНКУРС ЗА ТАЈ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ и у њу ће бити уписан број пријаве. Ову ПОТВРДУ кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и треба обавезно да је носи са собом на полагање пријемног испита ТОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА!

Информатор о условима пријема студената у прву годину Основних академских студија школске 2022/23. године може да се купи у Скриптарници Машинског факултета. Брошура садржи све информације везане за пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из Математке, правила о одржавању пријемног испита, начин урврђивања ранг листе, поступак уписа као и неопходне формуларе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

СТУДЕНАТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 • потврду о пријави на конкурс
 • оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
 • 3 (три) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс и трећа за ID студентску чип картицу)
 • попуњен образац ШВ-20 (ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)
 • попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ) (индекс купити у скриптарници МФ)
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа на ОАС:

 • доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б.:

Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”). За добијање ID студентске картице треба извршити плаћање у износу од 2.300,00 дин. (1300,00 дин. су трошкови издавања ID студентске чип картице и 1.000,00 дин. је годишња чланарина за ISIC и EVCA) у скриптарници МФ, а фискални рачун треба предати заједно са фотографијом у просторији на I (првом) спрату преко пута библиотеке МФ. Бенефите ове картице можете видети на линку http://sc.rs/sc/popusti-i-osiguranje/


СТУДЕНАТИ КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 • потврду о пријави на конкурс
 • оригинална сведочанства (на увид) и оверене фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене средње школе као и оригиналну диплому (на увид) и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за све кандидате рођене ван Републике Србије
 • 3 (три) фотографије 45 x 35 мм (једна за ШВ-20, друга за индекс и трећа за ID студентску чип картицу)
 • попуњен образац ШВ-20 (ШВ-20 образац се добија у скриптарници МФ)
 • попуњен и потписан индекс, са фотографијом налепљеном на назначено место у индексу (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ) (индекс купити у скриптарници МФ)
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа на ОАС:

 • доказ о уплати Центру за развој каријере У.Б.:

 • доказ о уплати за допунски део школарине за У.Б.:

 • доказ о уплати прве рате школарине:

- ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: - ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ:

Цене су објављене на сајту Машинског факултета (“Ценовник студија и услуга при студирању на Машинском факултету”). За добијање ID студентске картице треба извршити плаћање у износу од 2.300,00 дин. (1.300,00 дин. су трошкови издавања ID студентске чип картице и 1.000,00 дин. је годишња чланарина за ISIC и EVCA) у скриптарници МФ, а фискални рачун треба предати заједно са фотографијом у просторији на I (првом) спрату преко пута библиотеке МФ. Бенефите ове картице можете видети на линку http://sc.rs/sc/popusti-i-osiguranje/