Истраживање, оптимизација и пројектовање трактора, погонских и самоходних пољопривредних машина

ID: 3149
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи:
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

1. Овладавање теоријским основама погонских машина-трактори и самоходних пољопривредних машина-комбајни; 2. Овладавање теоријским основaма сложеног кретања машинских делова и склопова пољопривредних машина, и оптимизација њихових кинематских параметара; 3. Концепције и конструкције пољопривредних трактора и самоходних шасија; 4. Трансмисија и системи за прикључивање радних машина и агрегата; Оптимизација трансмисија погонских машина у односу на радни режим приључних машина; 5. Концепције истовременог преноса снаге преко погонских точкова и прикључних вратила,енергетски биланс и енергетска ефикасност машина; 6. Теорија рада, концепције и конструкције комбајна, прорачуни погона покретног дела и технолошких урећаја комбајна; 7. Математичке методе моделирања протока материјала кроз технолошке уређаје комбајна.

исход

1. Темељна знања из области теорије рада,концепција и конструкција погонских машина-трактори и самоходне шасије и универзалних самоходних комбајна; 2. Анализа механичких,хидростатичких и комбинованих трансмисија пољопривредних трактора,самоходних шасија и универзалних самоходних комбајна; 3. Примена CAD/CAM конструисању погона и технолошких уређаја трактора и комбајна; 4. Примена МКЕ у прорачунима погона и технолошких уређаја трактора и комбајна; 5. Повезивање основних инжењерских знања и постизање синергетског ефекта; 6. Стицање практичних вештина и примена у пракси.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања,теорија рада,концепције и конструкције погонских машина-пољопривредни трактори и самоходне шасије; 2. Концепције трансмисија и енергетски биланс истовременог преноса снаге преко погонских точкова и прикључних вратила; 3. Концепције,урећаји и системи за прикључивање и формирање агрегата трактор-радне пољопривредне машине; 4. Конструкције и теорија напонских стања самоходних комбајна; 5. Прорачуни технолошких уређаја комбајна и њихово математичко моделирање; 6. Концепције погона покретног дела, хидростатички пренос снаге, избор компоненти и прорачун хидростатичког погона покретног дела и технолошких уређаја комбајна.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежбања: 1. Практично упознавање са техникама мерења неелектричних величина на хидрауличним инсталацијама трактора и комбајна; 2. Практично упознавање са техникама прикупљања података за геоинформациони инжењеринг у пољопривреди и мапирање приноса;. Рачунски задаци: 1. Израда рачунских задатака применом рачунара и савремених софтверских CAD/CAM пакета из области трактора; 2. Израда рачунских задатака применом рачунара и савремених софтверских CAD/CAM пакета из области универзалних самоходних комбајна. Израда пројекта: 1.Идејни пројект из области трактора и самоходних погонских шасија; 2. Идејни пројект из области универзалних самоходних комбајна.

услов похађања

нема

ресурси

- Скриптарница МФБ - Лабораторија за развој конструкција пољопривредних машина

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 50
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

CIGR-HANDBOOK Agricultural Engineering, Agro Processing Engeneering, ASAE, USA, 2006.; Srivastava K.A., Goering E.C.,Rohrbach P.R.: Engineering Principles of Agricultural Machines,ASAE, USA, 2003.; Roy Bainer, Principles of Farm Machinery, Read Books Design, 2010, ISBN1446523314; Gerhard Pahl, Ken Wallace, Luciėnne Blessing, Engineering design: A systematic approach, Springer, 2007, ISBN1846283191; Угледни пример пројекта.;