Мерења деформација и напона

ID: 3161
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милованчевић Ђ. Милорад
извођачи: Милованчевић Ђ. Милорад
контакт особа: Милованчевић Ђ. Милорад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Основни циљ представља овладавање експерименталним методама за мерење напона и деформације конструкције. Упознавање достигнућа и могућности савременим метода мерења. Нагласак је дат на обраду екстензиометријских и оптичких метода уз коришћење савремене елтронике и оптике.

исход

Методе се могу примењивати на моделима и реалним конструкцијама. Методе експерименталне анализе омогућавају добијање података важних за анализу конструкције као и за оцену њене носивости и стабилности.

садржај теоријске наставе

Основни појмови о развоју и значају експерименталних метода при испитивању конструкција. Кратак преглед постојећих метода мерења. Екстензиометријска метода мерења. Оптичке методе мерења. Интерферометријске и холографске методе. Методе кртих лакова. Индуктивна, магнеттна и капацитивна метода мерења.

садржај практичне наставе

Практична примена експерименталних метода мерења напона и деформација на моделима конструкција у лабораторијским условима.

услов похађања

Нема услова

ресурси

1. Хандаути са сајта Катедре. 2. В.Брчић, Р.Чилић, Експерименталне методе у пројектовању конструкција, Грађевинска књига, Београд (1988)

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

В.Брчић, Р.Чилић, Експерименталне методе у пројектовању конструкција, Грађевинска књига, Београд (1988); Хандаути са сајта Катедре;