Механика континуума

ID: 3405
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Младеновић С. Никола
извођачи:
контакт особа: Младеновић С. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Основни циљ је да се студенти упознају са савременим начином излагања проблема механике континуума као заједничке основе посебних области механике као сто су теорија еластичности, термоелеастичност, теорија пластичности , механика флуида, отпорност материјала, … У том циљу студенти се упознају са посебним математичким методама и областима које су саставни део механике континуума као сто су тензорски рачун, диференцијална геометрија, рачунске и нумеричке методе.

исход

Са теоријског становишта Механика континуума се бави математичким моделима реалних тела. На тај начин се долази до екзактних формулација одређених физичких закона којима су подвргнута тела, као и њиховог реаговања под дејсвом спољних механичких, термичких, електромагнетних и хемијских ефеката. То је од битног значаја за примену тако стеченог знања у савременој инжењерској пракси.

садржај теоријске наставе

Деформација непрекидне средине. Појам непрекидне средине. Основни кинематички појмови. Материјални и просторни извод по времену. Брзина и убрзање. Тензор деформације. Мала деформација. Тензор брзине деформације. Инваријанте тензора брзине деформације. Везе између тензора деформације и тензора брзине деформације. Основни принципи механике континуума. Транспортна теорема. Закон баланса масе. Напон. Вектор и тензор напона. Инваријанте напона. Главни напони. Закон баланса количине кретања. Први и други закон термодинамике. Закон баланса енергије. Једначине кретања различитих непрекидних средина. Идеално еластично тело. Линеарна класична теорија еластичности. Термоеластичност. Теорија пластичног течења. Идеална течност. Њутновске и нењутновске течности. Основе нумеричких метода у механици непрекидних средина (метод коначних елемената, метод коначних запремина, метод граничних елемената).

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

Jarić J.: Mehanika kontinuuma, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1984. Fomin V.: Mehanika kontinuuma dlja inženjerov, Izdateljstvo Lenjigradskovo Univerziteta, Lenjingrad, 1975. Trusdel K.: Pervonačalnij kurs racionalnoj mehaniki splošnoj sredi, Mir, Moskva, 1975.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 12
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Jarić J.: Mehanika kontinuuma, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1984.; Fomin V.: Mehanika kontinuuma dlja inženjerov, Izdateljstvo Lenjigradskovo Univerziteta, Lenjingrad, 1975.; Trusdel K.: Pervonačalnij kurs racionalnoj mehaniki splošnoj sredi, Mir, Moskva, 1975.;