Процедура подношења пријаве за полагање испита

Лица која су успешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем скениране уплатнице као доказа да уплатили републичку админстративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера на е-меил scee@mas.bg.ac.rs. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплаћује се на рачун Буџета Републике Србије.

Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лица која нису завршила обуку, а поседују стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, односно звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

  1. Попуњене и потписане Пријаве за полагање испита, и
  2. Фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте), и
  3. Оверене фотокопије
    • дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), или
    • дипломе о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком:

Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област енергетике јавног сектора/индустријске енергeтике/енергeтике зграда (уписати само назив испита за који се врши пријава) на адресу:

Машински факултет,
Краљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.