Обука за енергетске менаџере

23.11.2019. Важно обавештење

Због малог броја пријављених кандидата за обуку за општинске енергетске менаџере и за обуку за менаџере за област енергетике зграда, одржавање ових обука одлаже се за наредну 2020. годину, а према следећем распореду

Врста менаџера 1.термин обуке 2.термин обуке
Општинска енергетика02.03.-07.03. 2020. 12.10.-17.10. 2020.
Индустријска енергетика 09.03.-14.03. 2020.19.10.-24.10. 2020.
Енергетика зграда 16.03.-21.03. 2020.26.10.-31.10. 2020.

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера биће обављено по предвиђеном распореду.

План одржавања обука и испита за енергетске менаџере за 2019. годину

Према плану рада Центра за обуку енергетских менаџера за 2019. годину, биће одржане обуке за по две групе полазника за сваку врсту енергетских менаџера, према следећем распореду:

Врста менаџера обуке
Општинска енергетика07.10.-12.10.2019. одложено за 2020.
Индустријска енергетика 14.10.-18.10. 2019.
Енергетика зграда 28.10.-02.11. 2019. одложено за 2020.

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера биће обављено по три пута, за сваку врсту енергетских менаџера, према следећем распореду:

Врста менаџера 1.термин испита 2.термин испита 3.термин испита
Општинска енергетика 18.02.2019. 03.06.2019.16.11.2019.
Индустријска енергетика 11.03.2019.10.06.2019 одложено за 02.09. 2019.23.12.2019.
Енергетика зграда 18.02.2019.17.06.2019.одложено за 02.09. 2019.23.12.2019.

Отворен информативни центар за помоћ при успостављању система енергетског менаџмента у Србији

У просторијама Министарства рударства и енергетике отворен је информативни центар намењен обвезницима система енергетског менаџмента из локалних самоуправа, јавних служби, органа државне управе и аутономне покраијне и индустрије који су од недавно почели са успостављањем система енергетског менаџмента (СЕМ).

Енергетски менаџери ће бити у прилици да сваког радног дана од 8-16 часова од посебно обучених оператера добију потребне информације у вези са:

 • Коришћењем информационог систем енергетског менаџмента (ИСЕМ),
 • Коришћењем базе Министарства рударства и енергетике намењене за систем енергетског менаџмента,
 • Енергетском ефикасношћу у локалним самоуправама, комуналним услугама, јавним службама и органима државне управе и аутономне покрајне.

које ће олакшати процес успостављања СЕМ-а.

Обвезници система могу поставити питања телефоном или електронском поштом.

 • Телефон информативног центра је: 011 360 4489.
 • е-маил адреса информативног центра је: sem@mre.gov.rs

Отварање информативног центра помогнуто је од стране Пројекта „Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији“ чији је циљ увођење и пружање подршке општинама широм Србије за успостављање система енергетског менаџмента. Пројекат спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобални фонд за заштиту животне средине (ГЕФ), у сарадњи са Министарством рударства и енергетике.


Приручници за обуку енергетских менаџера

О систему енергетског менаџмента

Систем енергетског менаџмена је систем организованог управљања енергијом на начин да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова.

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини. Они имају обавезу да реализују планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада, да достављају годишњи извештај о потрошњи енергије, да именују потребан број енергетских меанџера и о томе обавесте министарство надлежно за послове енергетике, да доносе програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, достављају министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остаривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских прегледа најмање једном у пет година (обвезници система из јавног сектора најмање једном у 10 година) и да предузимају друге активности и мере у складу са законом.


Законски оквир за спровођење енергетског менаџмента

Законски оквир за спровођење енергетског менаџмента дефинисан је:

Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013)

и пратећи подзаконски актима:


Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника

Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника је Машински факултет Универзитета у Београду из Београда.

Решењем министра рударства и енергетике број 401-00-00204/2/2015-06 од 19. октобра 2015. године Машински факултет Универзитета у Београду из Београда, Улица краљице Марије број 16, овлашћен је за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника.


Које услове треба да испуњава лице које намерава да полаже испит за енергетског менаџера?

Према члану 29. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и има потврду о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера, или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Како се прецизније дефинише ко има право да полаже испит за енергетског менаџера, односно шта спада у области техничко-технолошких наука?

На основу члана 3. Правилника о научним, уметничким, однсно стручним областима у оквиру образовно-научних односно образовно-уметничких поља („Службени гласник РС”, бр. 30/07, 112/08 и 72/09) научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука су:

 1. Архитектура;
 2. Биотехничке науке;
 3. Грађевинско инжењерство;
 4. Геодетско инжењерство;
 5. Електротехничко и рачунарско инжењерство;
 6. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
 7. Инжењерство заштите животне средине;
 8. Машинско инжењерство;
 9. Организационе науке;
 10. Рударско инжењерство;
 11. Саобраћајно инжењерство;
 12. Технолошко инжењерство;
 13. Металуршко инжењерство.