Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

састоји се од

  • дела теоријске обуке,
  • дела практичне обуке и
  • израде примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије.

Теоријска и практична обука се спроводе у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај део обуке траје 6 дана. Сваки дан почиње у 9 сати, а завршава у 16 сати.

Теоријска обука која траје 4 дана, спроводи кроз теоријску наставу и аудиторне вежбе, у сали 513 на Машинском факултету, а према распореду обуке који је дат у табели у наставку

Практични део обуке, који траје два дана – пети и шести дан, одржава се на лабораторијским инсталацијама у Лабораторији за практичну обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника на Машинском факутету, и то:

  1. парном котловском систему, који се састоји из котловске јединице са гориоником, јединице за хемијску припрему воде, система напојне воде и економајзера на каналу димних гасова котла;
  2. систему одвајача кондензата;
  3. систему компримованог ваздуха;
  4. пумпном систему.

Приликом извођења вежби, пооред коришђћења уграђениг, полазници обуке користе и преносиве мерне уређаје, а који се користе при енергетским прегледима објеката. Ради бољег и оперативнијег рада полазници обуке деле се у две или више мањих група, са по максимално 12 полазника.

Израда примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије обавља се након завршене теоријске и практичне обуке, а без обавезе доласка полазника обуке на Машински факултет. У овом делу обуке, за коју је предвиђено да траје месец дана, полазник обуке треба уз менторску помоћ да припреми Годишњи извештај обвезника СЕМ-а. Ментори се полазнику обуке додељују из редова предавача који су спроводили обуку.


Цена обуке

У складу Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), са полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ