Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

састоји се од

 • дела теоријске обуке,
 • дела практичне обуке и
 • израде примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије.

Теоријска и практична обука се спроводе у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај део обуке траје 6 дана. Сваки дан почиње у 9 сати, а завршава у 16 сати.

Теоријска обука, се спроводи кроз теоријску наставу и аудиторне вежбе, у сали 513 на Машинском факултету, а према распореду обуке који је дат у табели у наставку

Практични део обуке, састоји се из

 • Обуке за коришћење СЕМИС-а (Информационог система за праћење спровођења система енергетског менаџмента). Овај део обуке обавља у учионицама опремљеним рачунарима.
 • Обуке у Лабораторији за практичну обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника, a која се састоји од:
  1. практичних мерења термо-камером, манометром, контактним термометром, безконтактним термометром, хигрометром, мерачем концентрације угљен-диоксида у ваздуху;
  2. практичних мерења активне и реактивне снаге електричних уређаја, мерења (потрошене) електричне енергије и мерења осветљености простора;
  3. обуке на парном котловском систему, који се састоји из котловске јединице са гориоником, јединице за хемијску припрему воде, система напојне воде и економајзера на каналу димних гасова котла;
  4. обуке на инсталацији одвајача кондензата;
  5. обуке на инсталацији компримованог ваздуха;
  6. обуке на инсталацији пумпног система.

Ради бољег и оперативнијег рада полазници практичног дела обуке деле се у две или више мањих група.

Израда примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије обавља се након завршене теоријске и практичне обуке, а без обавезе доласка полазника обуке на Машински факултет. У овом делу обуке, за коју је предвиђено да траје месец дана, полазник обуке треба уз менторску помоћ да припреми Годишњи извештај обвезника СЕМ-а. Ментори се полазнику обуке додељују из редова предавача који су спроводили обуку.


Цена обуке

Цена комплетне шестодневне обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергeтике износи 62.400,00 динара (52.000 + 10.400 (20%) ПДВ).Цена практичног дела обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергeтике (услов за добијање потврде о завршеној практичној обуци) износи 30.00,00 динара (25.000 + 5.000 (20%) ПДВ).
Полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире до почетка обуке.