АРХИВА ОБАВЕШТЕЊА - индустрија

23.11.2019.

Одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 23. новембра 2019. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавило само 7 кандидата. Одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 9. до 14. марта 2020. године.

Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 28. фебруара 2020. године, према процедури пријављивања за похађање обуке.

09.04.2019.

Одлагање одржавања стручног испита

Како је због малог броја пријављених кандидата дошло до померања термина за одржавања обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике, то се помера и термин за полагање стручног испита за ову врсту енергетских манаџера.

Нови термин за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област индустријске енергетике је 2. септембар 2019. године, док у претходно предвиђеном термину 10. јун 2019. године овај испит неће бити одржан.

17.03.2019.

Одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 15. марта 2019. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавило само 12 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 20. маја до 25. маја 2019. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 10. маја 2019. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 17.12.2018. године.

Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не треба да се поново пријављују.
Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 14. маја 2019. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(07.03.2019.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ биће одржано у понедељак 11. марта 2019. године, са почетком у 14 сати, у сали 202, на другом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

(17.12.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

Полагање стручног испита за енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано у понедељак 11. марта 2019. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Моле се сви заинтересовани да поднесу пријаве за полагање испита до петка 1. марта 2019. године, а према Процедури подношења пријаве за полагање испита.

(17.12.2018.)

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

Према плану рада Организације за обуку енергетских менаџера и енергетских саветника, планирано је да обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике буде одржана у недељи од 25. до 30. марта 2019. године. Моле се сви заинтересовани за похађање ове обуке да најкасније до 15. марта 2019. године обаве пријављивање, а према Процедури пријављивања за похађање обуке.

(4.10.2018.)

Обавештење о ванредном одржавању стручног испита

Ванредно полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ, за полазнике који су обуку похађали у периоду од 28.маја до 02. јуна 2018. године, биће одржано у петак 5. октобра 2018. године, са почетком у 14 сати, у сали број 142 на првом спрату, на Машинском факултету Универзитета у Београду.

(20.09.2018.)

Обавештење о ванредном одржавању стручног испита

Ванредно полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ, за полазнике који су обуку похађали у периоду од 28.маја до 02. јуна 2018. године, биће одржано у петак 5. октобра 2018. године, са почетком у 14 сати, на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Полазници обуке који су успешно завршили обуку, пријављују се за полагање испита слањем скениране уплатнице као доказа да платили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера на е-меил scee@mas.bg.ac.rs.Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Овде можете преузети упутство за плаћење таксе за полагање испита за енергетског менџера.

 • Полазницима обуке који не уплате или који не буду поседовали доказ (уплатницу) да су платили републичку адмистративну таксу за полагање испита за енергетског менџера, неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

(20.09.2018.)

Одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до 20. септембра 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавила само 4 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 19. до 24. новембра 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 9. новембра 2018. године.

Пријава за похађање Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике врши се предајом документације коју чини:

 1. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 2. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању:
  1. првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или
  2. високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ у области техничко-технолошких наука, или
  3. у звању дипломираног инжењера у области техничко-технолошких наука.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Кандидати који су се претходно већ пријавила за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 12. новембра 2018. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке.

За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(02.05.2018.)

Обавештење о одржавању обуке енергетске менаџере за област индустријске енергетике за 5. групу полазника

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике за 5. групу полазника, биће одржана у недељи од 28. маја до 2. јуна 2018.године.

Обука почиње у понедељак 28. маја 2018. године у 9 сати у учионици 513, на 5. спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, улица Краљице Марије 16, Београд, а према распореду предавања датом у табели.

Обука се сваки дан завршава у 16 сати. Кадидати који се до сад нису пријавили за ову обуку, а желе да је похађају у овом термину, још увек могу изврше пријаву, а најкасније до 18. маја 2018. године.

У складу са Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ).

Полазници обуке који самостално сносе трошкове обуке могу овде преузети инструкцију за плаћање. Полазницима обуке којима ће правно лице сносити трошкове обуке, предрачун ће бити достављен на адресу правног коју су навели у својој пријави за похађање обуке.

Полазницима обуке за енергетске менаџере чија возила немају београдске регистарске таблице биће дозвољено у периоду одржавња обуке користе паркинг простор Машинског факутета. Због ограниченог броја расположивих места ова могућност биће обезбеђена за до 8 аутомобила. Због тога, а ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs најкасније до 22. маја 2018. године. У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила, регистрске ознаке аутомобила и назив фирме у полазник обуке ради.

(3.4.2018.)

Одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до 30. марта 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавило само 16 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се недељу од 28. маја до 2. јуна 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 11. маја 2018. године.

Пријава за похађање Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике врши се предајом документације коју чини:

 1. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 2. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању:
  1. првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или
  2. високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ у области техничко-технолошких наука, или
  3. у звању дипломираног инжењера у области техничко-технолошких наука.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост. Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 15. мајa 2018. године. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(28.02.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ, у складу са претходним обавештењем, биће одржано у петак 2. марта 2018. године, са почетком у 14 сати, у сали 102, на првом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Коначна листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ.

(15.02.2018)

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано у петак 2. марта 2018. године, са почетком у 14 сати
на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Услови за полагање:

Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област индустријске енергетике;
  или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), односно звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера на е-меил scee@mas.bg.ac.rs. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера. Лица која која нису завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно фотокопије дипломе о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је петак 23. фебруар 2018. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.
Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.
Лицима која не уплате или која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу за полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

(4.11.2017)

Поновно одлагање почетка и продужетак рока за пријаву за обуку

Одржавање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике додатно се одлаже за две недеље, односно помера за недељу од 27. новембра до 2. децембра 2017.г.

Обука у овом термину ће бити одржана без обзира на број пријвљених кандидата.

Рок за пријаву за похађање ове обуке продужава се до 11. новембра 2017.г.

Пријава на обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 24.09.2017. г.

(9.10.2017)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ биће одржано у петак 13. октобара 2017. године, са почетком у 14 сати.

Због великог броја пријава, моле се сви кандидати да ради даљег распоређивања у сале, дођу у 13.50 сати испред сале 102, на први спрат Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Коначна листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ИНДУСТРИЈСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ.

(24.09.2017.)

Одлагање почетка и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 22. септембра 2017. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике пријавило само 26 кандидата, одржавање обуке се ову врсту енергетских менаџера се одлаже за недељу од 13. до 18. новембра 2017.године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде што пре, а најкасније до 3. новембра 2017. године. Пријава на обуку се обаваља слањем следећих документа:

 1. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 2. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању:

- првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или
- високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ у области техничко-технолошких наука, или
- у звању дипломираног инжењера у области техничко-технолошких наука.

на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

у затвореној коверти са назнаком - Пријава за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике.

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 5. новембра 2017. г. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке.

За све додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

(4.8.2017.)

Поновни позив за пријаву за обуку за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

У складу са програмом рада Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника и Министрстава рударства и енергетике, планирано је да се у недељи од 9. до 13. октобра 2017. године одржи још једна Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике. Будући да је неопходан услов за одржавање обуке да група броји бар 30 полазника, а да је трeнутно пријављено 13 кандидата, молимо све заинтересоване да што пре, а најкасније до 22. септембра 2017. године предају пријаве за похађање обуке.

Уколико се до 22. септембра 2017. године не пријави довољан број кандидата одржавање обуке ће бити одложено.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 25. септембра 2017. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано 13. октобра 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд. Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област индустријске енергетике; или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лица која која нису успешно завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је 29. септембар 2017. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије.

Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

(16.05.2017)

Обавештење о одржавању обуке енергетске менаџере за област индустријске енергетике за 4. групу полазника

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике за 4. групу полазника (прелиминарни списак 4. групе полазника обуке), биће одржана у недељи од 5. до 10. јуна 2017.године.

Обука почиње у понедељак 5. јуна 2017. године у 9 сати у учионици 513, на 5. спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, улица Краљице Марије 16, Београд, а према распореду предавања датом у табели.

Обука се сваки дан завршава у 16 сати. Кадидати који се до сад нису пријавили за ову обуку, а желе да је похађају у овом термину, још увек могу изврше пријаву, а најкасније до 25. маја 2017. године.

У складу са Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ).

Полазници обуке који самостално сносе трошкове обуке могу овде преузети инструкцију за плаћање. Полазницима обуке којима ће правно лице сносити трошкове обуке, предрачун ће бити достављен на адресу правног коју су навели у својој пријави за похађање обуке.

Полазницима обуке за енергетске менаџере чија возила немају београдске регистарске таблице биће дозвољено у периоду одржавња обуке користе паркинг простор Машинског факутета. Због ограниченог броја расположивих места ова могућност биће обезбеђена за до 10 аутомобила. Због тога, а ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs најкасније до 1. јуна 2017. године. У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила, регистрске ознаке аутомобила и назив фирме у полазник обуке ради.

(19.4.2017.)

Друго обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике

У складу с претходно објављеном најавом, друго полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано у петак 21. априла 2017.године, са почетком 14 сати у сали 102 (и евентуално сали 202), на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Списак кандидата коју су се пријавли и који испуњавају услове за полагање испита налази

(27.3.2017.)

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике

Друго полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано 21. априла 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд

Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

1) има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и има потврду о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера; или

2) има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов (која су спешно завршила обуку) пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лица која немају потврду о завршеној обуци а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

1) попуњене и потписане Пријаве за полагање испита – индустријска енергетика,

2) фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),

3) оверене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком -

Пријава пријаву за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве. Рок за подношење пријаве је 14. априла 2017. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.

По пријему и прегеду достављене докуметације, лицима која испуљавају услове за полагање испита биће у електронској форми прослеђен Приручник за енергетске менаџере за област индустријске енергетике.

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера можете преузети.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу за полагање испита неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

Позив за пријаву за обуку за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

(27.3.2017.)

У складу са програмом рада Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника и Министрстава рударства и енергетике, планирано је да се током маја 2017. године одржи још једна Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике. Будући да је неопходан услов за одржавање обуке да група броји бар 30 полазника, а да је трeнутно пријављен само 14 кандидата, молимо све заинтересоване да што пре, а најкасније до 21. априла 2017. године предају пријаве за похађање обуке за енергетске менаџере за обвезнике система енергетског менаџмента са претежном делатношћу у производном сектору, који обухвата и јавна предузећа.

Неопходну документацију за пријаву чине:

 1. фотокопију личне карте (или очитану електронску личне карте)
 2. оверна фотокопија дипломе о стеченом високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или оверена фотокопија дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно дипломе о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике,
на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 21. априла 2017. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(14.2.2017.)

Важно обавештење

Промена термина за полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике

На захтев великог броја кандидата, полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике се одлаже за две недеље и биће одржано у четвртак 9. марта 2017. године, са почетком у 14 сати у сали 223 на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

(09.02.2017)

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике биће одржано 23. фебруара 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

1) има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и има потврду о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера; или

2) има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов (која су спешно завршила обуку) пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера можете преузети овде.

Лица која немају потврду о завршеној обуци а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

1) попуњене и потписане Пријаве за полагање испита – индустријска енергетика,

2) фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте)

3) фотокопије дипломе фотокопију дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава пријаву за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет, Караљице Марије 16 11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве. Рок за подношење пријаве је 17. фебруар 2017. године до 16 сати.

По пријему и прегеду достављене докуметације, лицима која испуљавају услове за полагање испита биће у електронкој форми прослеђен Приручник за енергетске менаџере за област индустријске енергетике.

(26.12.2016)

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике за 3. групу полазника (списак), биће одржана у недељи од 30. јануара до 4. фебруара 2017. године. Обука почиње у понедељак 30. јануара 2017. године у 9 сати у учионици 513, на 5. спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, улица Краљице Марије 16, Београд, а према распореду датом у табели.

Обука се сваки дан завршава у 16 сати.

Полазницима обуке за енергетске менаџере чија возила немају београдске регистарске таблице биће дозвољено у периоду одржавња обуке користе паркинг простор Машинског факутета. Због ограниченог броја расположивих места ова могућност биће обезбеђена за до 10 аутомобила. Због тога, а ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs најкасније до 1. фебрура 2017. године. У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила, регистрске ознаке аутомобила и назив фирме у полазник обуке ради.

(01.12.2016)

Обука за енергетске менаџžере за област индустријске енергетике за другу групу полазника, у складу са већ објављеом коначном листом полазника, биће одржана у недељи од 12. до 17. децембра 2016. године.

Обука почиње у понедељак у 9 сати у учионици 514, на 5. спрату Маšшинског факултета Универзитета у Београду, улица Краљице Марије 16, Београд.

Обука се сваки дан завршšава у 16 сати.

Моле се полазници обуке, да уколико до сад то нису, своје финансијске обавезе измире до 12. децембра 2016. године. Такође, ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs.

У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила и регистрске ознаке аутомобила.

(31.10.2016)

Обука за енергетске менаџере из области индустријске енергетике почиње 14.11.2016. године. Због великог броја пријављених полазника, обука ће се спровести у 3 групе.

Коначна листа полазника обуке са распоредом по групама

(19.10.2016)

Прелиминарни списак полазника

Због великог интересовања за обуку ЕМ из области индустријске енергетике, формираће се две групе полазника у различитим терминима. Коначна листа полазника по групама и терминима одржавања обуке биће објављена у понедељак 21.10.2016. године.

(3.10.2016.)

Универзитет у Београду, Машински факултет, Караљице Марије 16, 11120 Београд, на основу Решења којим се овлашћује Машински факултет Универзитета у Београду за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника („Службени гласник РС”, број 95/15) и Правилника о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гласник РС, бр. 12/2015), објављује

П О З И В

за пријављивање кандидата за обуку за енергетске менаџере за за обвезнике система енергетског менаџмента са претежном делатношћу у производном сектору, који обухвата и јавна предузећа (у даљем тексту: енергетски менаџери за област индустријске енергетике).

Уз попуњен и потписан Пријавни образац_индустрија, подноси се следећа документација:

 • фотокопија личне карте (или очитану електронску личну карту)
 • фотокопија дипломе о стеченом високо образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или фотокопију дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

и опционо:

 • Изјаву да је кандидат од стране јавног предузећа или привредног друштва номинован да по добијању лиценце буде именован за енергетског менаджера јавног предузећа или привредног друштва као обвезника Сиситема енергетског менаџманта, оверену и потписану од овлашћеног лица предузећа или привредног друштва (директора или заменика директора).

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике, на адресу:

Машински факултет, Караљице Марије 16 11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Где се одржава обука

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике, биће одржана на Машинском факултетуу Београду, и биће у потпуности одржана у скаду програмом и правилима прописаним Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гласник РС, бр. 12/2015).

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 17. октобра 2016. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке.

Почетак обуке

Почетак обуке предвиђен је за 7. новембар 2016. године. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

Најава позива за обуке за енергетске менаџере за област индустријске енергетике

(4.9.2016.)

Позив за пријављивање кандидата за обуку за енергетске менаџере за област индустријске енергетике биће објављен током септембра 2016. година.

Предвиђено је да се обука одржи крајем месеца октобра, у недељи од 24. до 29. или у недељи од 31. октобра до 5. новембра 2016. године.

Обука за енергетске менаџере за област индустријске енергетике траје 6 дана.

Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ.

Група за обуку броји до 40 полазника.

Уџбеници за обуку енергетских менаџера

По завршетку изрде сва три Приручника (уџбеника) за обуку енергетских менаџера, они ће бити објављени на интернет страници Министарства рударства и енергетике и интернет страници Машинског факултета Универзитета у Београду.

За додатне информације можете се обратити на: scee@mas.bg.ac.rs