Процедура пријављивања за похађање обуке

Пријављивање за похађање обуке врши се предајом

  1. фотокопије личне карте(или очитане електронске личне карте), и
  2. оверене фотокопије дипломе о стеченом:
    • високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСП (Европски систем преноса бодова), или
    • високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, или
    • дипломе о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе слањем поштом, у затвореној коверти са назнаком:

Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област енергетике јавног сектора/индустријске енергетике/енергетике зграда (уписати само назив обуке за који се врши пријава) на адресу:

Машински факултет,
Краљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

За додатне информације у вези са пријавом на обуку можете да се обратите на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.