Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда

(4.10.2018.)

Треће одлагање почетка и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до 1. октобра 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда пријавило само 6 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе за недељу од 10. до 15. децембра 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 30. новембра 2018. године, а у према процедури описаној у обавештењу од 4. априла 2018. године.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 3. децембра 2018.г.. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на е-маил адресу scee@mas.bg.ac.rs

(2.5.2018.)

Поновно одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до. 27. априла 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда пријавило само 13 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе за недељу од 15. до 20. октобра 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 22. септембра 2018. године, а у складу са обавештењем од 4. априла 2018. године

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 26. септембра 2018. године. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на е-маил адресу scee@mas.bg.ac.rs

(4.4.2018.)

Одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до 4. априла 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда пријавило само 6 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 4. до 9. јуна 2018. г. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 18. маја 2018. г.

Пријава за похађање Обука за енергетске менаџере за област енергетике згррада врши се предајом документације коју чини:

 1. попуњен Пријавни образац за обуку енергетских менаџера за зграде,
 2. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 3. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању:
  1. првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или
  2. високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ у области техничко-технолошких наука, или
  3. у звању дипломираног инжењера у области техничко-технолошких наука.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за обуку енергетских менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 22. мајa 2018. г.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(29.01.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ЕНЕРГЕТИКЕ ЗГРАДА биће одржано у понедељак 29. јануара 2018. године, са почетком у 14 сати, у сали 202, на другом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Коначна листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ЕНЕРГЕТИКЕ ЗГРАДА.

(14.01.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда биће одржано 29. јануара 2018. године, са почетком у 14 сати

Машински факултет Универзитета у Београду
Караљице Марије 16
11120 Београд

Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област општинске енергетике;
  или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), односно дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказ да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Можете преузети упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лица која која нису успешно завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет
Караљице Марије 16
11120 Београд

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије Овде можете преузети упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

(23.10.2017)

Обавештење о одржавању обуке за 2. групу полазника

Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда за 2. групу полазника (списак полазника 2. групе), биће одржана у недељи од 30. октобра до 4. новембра 2017.године.

Обука почиње у понедељак 30. октобра 2017. године у 9 сати у учионици 513, на 5. спрату Машинског факултета Универзитета у Београду,
Караљице Марије 16
11120 Београд,

према распореду предавања датом у табели:

Обука се сваки дан завршава у 16 сати.

У складу са Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), полазници обуке су дужни да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе до почетка обуке.
Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ).

Полазници обуке који самостално сносе трошкове обуке могу преузети инструкцију за плаћање.

Полазницима обуке којима ће правно лице сносити трошкове обуке, предрачун ће бити достављен, на име правног лица којег су навели у својој пријави за похађање обуке.

Полазницима обуке чија возила немају београдске регистарске таблице биће дозвољено да у периоду одржавња обуке користе паркинг простор Машинског факутета. Због ограниченог броја расположивих места ова могућност биће обезбеђена за до 7 аутомобила. Због тога, а ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs најкасније до 27. октобра 2017. године. У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила, регистрске ознаке аутомобила и назив фирме полазника обуке.

(21.09.2017.)

Одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Будући да се до 18. септембра 2017. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда пријавио само 21 кандидат, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера је одложено за недељу од 30. октобра до 4. новембра 2017.године.
Листа кандидата који су се до 18. септембра 2017. године пријавили за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда.
У складу са претходним Обавештење о одлагању обуке, молимо све заинтересоване који се још нису пријавили, да што пре, а најкасније до 13. октобра 2017. године предају пријаве за похађање обуке.

Неопходна документација за пријаву:

 1. попуњен Пријавни образац за обуку енергетских менаџера за зграде,
 2. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 3. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању:

- првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или
- високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ у области техничко-технолошких наука, или
- у звању дипломираног инжењера у области техничко-технолошких наука.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за обуку енергетских менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 16. октобра 2017. године. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке.
Уколико се до до 13. октобра 2017. године не пријави бар 30 кандидата одржавање обуке ће поново бити одложено. За све додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

4.8.2017.

Поновни позив за пријаву за обуку за енергетске менаџере за област енергетике зграда

У складу са програмом рада Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника и Министрстава рударства и енергетике, планирано је да се у недељи од 2. до 6. октобра 2017. године одржи још једна Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда. Будући да је неопходан услов за одржавање обуке да група броји бар 30 полазника, а да је трeнутно пријављено 19 кандидата, молимо све заинтересоване да што пре, а најкасније до 15. септембра 2017. године предају пријаве за похађање обуке.

Уколико се до 15. септембра 2017. године не пријави довољан број кандидата одржавање обуке ће бити одложено.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 18. септембра 2017. године. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке.

Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда биће одржано 6. октобра 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд. Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област енергетике зграда , или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Овде можете преузети упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера. Лица која која нису успешно завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је 22. септембар 2017. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије.

Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита

(16.5.2017.)

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда биће одржано у петак 2. јуна 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

1)има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област енергетике зграда;

или

2)има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Овде можете преузети упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера можете преузети

Лица која која нису успешно завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је 26. мај 2017. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера можете преузети овде.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

(27.3.2017)

Позив за пријаву за обуку за енергетске менаџере за област енергетике зграда

У складу са програмом рада Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника и Министрстава рударства и енергетике, планирано је да се током јуна 2017. године одржи још једна Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда. Будући да је неопходан услов за одржавање обуке да група броји бар 30 полазника, а да је трeнутно пријављено 12 кандидата, молимо све заинтересоване да што пре, а најкасније до 21. априла 2017. године предају пријаве за похађање обуке за енергетске менаџере за органе јединица локалне самоуправе.

Неопходну документацију за пријаву чине:

 1. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 2. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или оверена фотокопија дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплома о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 28. априла 2017. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(22.02.2017)

Полазницима обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда, која ће бити одржана у периоду од 27. фебруара до 4. матра 2017. године, а који буду дошли са возилима која немају београдске регистарске таблице, биће дозвољено у периоду одржавања обуке користе паркинг простор Машинског факутета. Због ограниченог броја расположивих места ова могућност биће обезбеђена за до 10 аутомобила. Због тога, а ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs најкасније до 24. фебрура 2017. године.
У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила, регистрске ознаке аутомобила и назив фирме у полазник обуке ради.

(26.12.2016)

Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда за 1. групу полазника (списак), биће одржана у недељи од 27. фебруара до 4. марта 2017. године. Обука почиње у понедељак 27. фебруара 2017. године у 9 сати у учионици 513, на 5. спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, улица Краљице Марије 16, Београд. Обука се сваки дан завршава у 16 сати.

Полазницима обуке за енергетске менаџере чија возила немају београдске регистарске таблице биће дозвољено у периоду одржавња обуке користе паркинг простор Машинског факутета. Због ограниченог броја расположивих места ова могућност биће обезбеђена за до 10 аутомобила. Због тога, а ради благовремог обезбеђивања паркинг места, моле се полазници да се са захтевом обрате на е-меил адресу: scee@mas.bg.ac.rs најкасније до 1. фебрура 2017. године. У захтеву је неопходно да се наведе име и презиме, марка аутомобила, регистрске ознаке аутомобила и назив фирме у полазник обуке ради.

О обуци

Универзитет у Београду, Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд, на основу Решења којим се овлашћује Машински факултет Универзитета у Београду за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника („Службени гласник РС”, број 95/15) и Правилника о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гласник РС, бр. 12/2015), објављује

Позив

за пријављивање кандидата за обуку за енергетске менаџере за обвезнике система енергетског менаџмента са претежном делатношћу у сектору трговине и услуга, као и за органе државне управе и друге органе Републике Србије, органе аутономне покрајине, као и јавне службе и јавна предузећа која не обављају делатност у производном сектору (у даљем тексту: енергетски менаџери за област енергетике зграда)

Уз попуњен и потписан Пријавни образац обука - зграде, подноси се следећа окументација:

 • фотокопија личне карте (или очитану електронску личну карту)
 • фотокопија дипломе о стеченом високо образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или фотокопију дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

и опционо:

 • Изјаву да је кандидат од стране привредног друштва, органа државне управе, органа Републике Србије, органа аутономне покрајине, или јавне службе или јавног предузећа номинован да по добијању лиценце буде именован за енергетског менаџера, оверену и потписану од овлашћеног лица 

Ради вођења досијеа полазника обуке, неопходно је да се пријаве са комплетном документацијом поднесу у затвореној коверти са назнаком - Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област енергетике зграда, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Обука за енергетске менаџере за област за област енергетике зграда, биће одржана на Машинском факултету Београду, и биће у потпуности одржана у складу програмом и правилима прописаним Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гласник РС, бр. 12/2015).

Прелиминарни списак свих пријављених полазника обуке биће објављен 23. децембар 2016. године.

Почетак обуке предвиђен је за 13. фебруар 2017. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке.

За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Уџбеници за обуку енергетских менаџера

По завршетку израде сва три Приручника (уџбеника) за обуку енергетских менаџера, они ће бити објављени на интернет страници Министарства рударства и енергетике и интернет страници Машинског факултета Универзитета у Београду.

За додатне информације можете се обратити на: scee@mas.bg.ac.rs