Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда

Обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда

састоји се од:

  • теоријског дела обуке,
  • два дела практичне обуке и
  • израде примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије.

Теоријска и два дела практичне обуке се спроводе у просторијама Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај део обуке траје 6 дана. Сваки дан почиње у 9 сати, а завршава у 16 сати.

Теоријска обука која траје 5 дана, спроводи кроз теоријску наставу и аудиторне вежбе, у сали 513 на Машинском факултету, а према распореду обуке који је дат у табели у наставку

Практична обукa I, која траје један – шести дан, полазници се обучавају за рад и коришћење специјализованих софтвера на рачунару: Информационог система енергетског менаџмента и базe података Система енергетског менаџмента Министарства рударства и енергетике. Овај део обуке обавља у учионицама опремљеним рачунарима. Ради бољег и оперативнијег рада полазници обуке деле се у две или више мањих група

Практична обука II, која такође траје један – шести дан, одвија истовремено са практичном обуком I, а спроводи се кроз три показне вежбе:

  • вежбе одређивања заптивености просторије - Blower Door тестом,
  • вежбе одређивања температуре зида и топлотног протока кроз зид коришћењем термовизијске камере, и
  • вежбе упознавања са мерно регулационом опремом и начином регулисања рада топлотне подстанице, обиласком топлотне подстанице која се налази у подрумским просторијама зграде Машинског факултета.

Израда примера Годишњег извештаја обвезника СЕМ-а о оствареним уштедама енергије обавља се након завршене теоријске и практичне обуке, а без обавезе доласка полазника обуке на Машински факултет. У овом делу обуке, за коју је предвиђено да траје месец дана, полазник обуке треба уз менторску помоћ да припреми Годишњи извештај обвезника СЕМ-а. Ментори се полазнику обуке додељују из редова предавача који су спроводили обуку.


Цена обуке

У складу Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), са полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ