Машине и опрема за производњу и прераду хране

ID: 0079
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи:
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Овладавање теоријским основама машина и опремом за производњу и прераду хране; 2. Овладавање са основним технолошким операцијама у производњи и преради хране; 3. Упознавање са основним принципима пројектовања машина,опреме и технолошких линија за производњу и прераду хране; 4. Стицање практичних вештина у анализи постављеног инжењерског проблема и његовом решавању мултидисциплинарним приступом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Распореде радне задатке тако да постигну постављене циљеве; 2. Анализирају постојећа техничка решења постројења линија за производњу и прераду пољопривредних производа; 3. Дефинишу технологије производње и прераде пољопривредних производа; 4. Опишу принцип рада машина и опреме за производњу и прераду хране; 5. Саставе предлог идејног решења технолошке линије за индустријску прераду пољопривредних производа у готове прехрамбене производе.

садржај теоријске наставе

1)Основе инжењерства биотехничких система,технологије производње и технолошке операције,принципи рада машина и опреме за производњу и прераду хране; 2)Теорија рада и конструкције:Машине за убирање пољопривредних производа-комбајни;Опрема за утовар, претовар и спољни транспорт убраних пољопривредних производа до складишта и фабрика за прераду;Опрема за припрему производа-пријем,чишђење,калибрација, сортирање,пнеуматски,хидраулични и механички транспорт и прераду применом нових технологија у различите финалне производе у индустрији хране; 3)Анализа и синтеза пројектних решења нових технологија, машина, опреме и технолошких линија за производњу и прераду пољопривредних производа:технолошке линије за убирање и прераду воћа, технолошке линије за индустријску производњу и прераду поврћа,семенске робе,житарица, производа анималног порекла; 4)Упознавање са новим технологијама и развојним тенденцијама пројектовања,експлоатацијом и одржавањем машина и опреме за производњу и прераду хране;

садржај практичне наставе

Семинарски радови: 1.Анализа технологија, машина и опреме за производњу и прераду воћа, 2.Анализа технологија, машина и опреме за производњу и прераду поврћа, 3.Анализа технологија, машина и опреме за производњу и прераду житарица и семенске робе, 4.Анализа технологија, машина и опреме за производњу и прераду меса и млечних производа. Пројекат: Пројекат идејног решења машина, опреме и технолошких линија за производњу и прераду хране, са потребним прорачунима, дефинисаних кроз теме напред наведених семинарских радова.

услов похађања

Одслушани предмети предходних година студија и сви услови дефинисани курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1. Марковић Д: Транспорт у пољопривреди, МФ, 1997. 2. Предавања у електронском облику, слајдови са предавања (handouts) са упутствима за израду семинарских радова и пројекта

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 50
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Златковић Б. .Технологија прераде и чувања воћа., издавач: Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 2002. ; Moser E.:Verfahrenstechnik Intensivkulturen,Verlag Paul Parey,Univerzitet Hohenhein,2005.,Nemacka; Karel M., Lund D. B., Physical principles of food preservation, Marcel Dekker inc., New York, 2003.; Heldman D. R., Handbook of food engineering, Taylor & Franncis Group, New York, 2007.; М. Вереш., Основи конзервисања намирница, Београд, 2004.;