Технологије прераде пољопривредних производа

ID: 0600
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Марковић Д. Драган
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Студент треба да савлада основе процеса прераде пољопривредних производа (воћа, поврћа, анималних производа и житарица). 2. Упознавање са ограничењима и специфичностима линија за производњу и прераду хране. 3. Упознавање са технологијама припремних процеса прераде пољопривредних производа (чишћење, прање, калибрација и колор сортирање). 4. Овладавање начинима моделирања процеса и оптимизације поступака конзервисања намирница применом високих и ниских температура. 5. Стицање знања о поступцима и уређајима за стерилизацију и пастеризацију прехрамбених производа. 6. Стицање знања о поступцима и уређајима за расхлађивање и смрзавање воћа и поврћа. 7. Упознавање са технологијом хлађења воћа и поврћа. 8. Упознавање са технолошким поступцима за замрзавање и складиштења воћа и поврћа. 9. Упознавање са поступцима и уређајима за дефрострацију прехрамбеног производа.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1.Дефинишу технолошке операције прераде пољопривредих производа 2.Опишу и анализирају класичне и нове технологије прераде анималних производа 3.Опишу и анализирају класичне и нове технологије прераде воћа, поврћа и житарица 4.Моделирају и оптимизују процесе и опрему за сортирање и конзервисање производа 5.Управљају технолошким процесима и опремом у индустијским постројењима за производњу и прераду хране. 6.Примењују одговарајуће стандарде.

садржај теоријске наставе

Уводна разматрања. Основи технологије прераде анималних производа. Основи припремних процеса прераде воћа, поврћа и житарица. Прање, чишћење и калибрација свежег воћа и поврћа. Колор сортирање свежег и замрзнутог производа. Основи конзервисања воћа, поврћа и готових прехрамбених производа применом високих и ниских температура. Термичка обрада свежег производа (бланширање). Термичка обрада готовог прехрамбеног производа (пастеризација и стерилизација). Технологије хлађења и складиштења анималних производа. Технологија хлађења и складиштења воћа и поврћа. Конзервисање смрзавањем. Технологија смрзавања пољопривредних производа. Утицаји брзине смрзавања на квалитет смрзнутог производа. Промене које настају при смрзавању производа. Концепција и модели хладњача, топлотна изолација, расхладни флуиди, поступци за постизање ниских температура, складиштење, одржавање задатих режима, транспорт охлађеног и смрзнутог воћа и поврћа. Дефрострација.

садржај практичне наставе

Семинарски радови 1.Анализа технологија за производњу и прераду воћа, 2.Анализа технологија за производњу и прераду поврћа, 3.Анализа технологија за производњу и прераду житарица и семенске робе, 4.Анализа технологија, машина и опреме за производњу и прераду меса и млечних производа.

услов похађања

Одслушани предмети предходних година студија и сви услови дефинисани курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1. Марковић Д.: Писана предавања, Београд, 2007. 2. M. Karel., D. B. Lund.: Physical principles of food preservation; Marcel Dekker Inc; New York, 2003. 3. D. R. Heldman.; D. B. Lund.: Handbook of food engineering; Taylor & Franncis Group; New York, 2007.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Миодраг А. Јанковић.: “Технологија хлађења”, издавач: Универзитет у Београду,Пољопривредни факултет 2002. године; Бранислав П. Златковић .: “Технологија прераде и чувања воћа”, издавач: Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет 2002. године; Сава Вујић .: “Расхладни уређаји”, издавач: Машински факултет, Универзитет у Београду, 1996.; М. Вереш.: Основи конзервисања намирница, Београд; 2004.; Thompson, A. K., Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage, Blackwell Pub, 2003.;