Мастер рад

ID: 0822
врста предмета: завршни предмет/дипломски рад
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 26
облик завршног испита: усмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Примена инжењерских знања, техника и вештина ради идентификовања, формулисања и решавања постављеног инжењерског задатка у оквиру Мастер рада; разумевање принципа пројектовања производа и опреме и окружења неопходног за њихову производњу; пројектовање система, компоненте или процеса у оквиру реалних ограничења као што су економска, еколошка, друштвена, етичка, здравствена и безбедоносна; примена рачунских и статистичких метода, симулација и информационих технологија за анализу и синтезу технолошких система; примена стандардних испитивања и мерења и приказ резултата. Израдом Мастер рада стиче искуство за писање радова и способност да резултате самосталног рада јавно презентује, као и да изнесе ставове на питања у вези теме рада.

исход

По успешној одбрани Мастер рада, инжењери би требало да буду оспособљени да: • изводе и примењују решења на основу познавања природних наука, инжењерских наука, технологије и математике • одреде, формулишу, анализирају и решавају основне инжењерске проблеме • пројектују систем, компоненту или процес, да одговор на назначене потребе и планирају и изводе експеримент и анализирају и тумаче податке • раде ефикасно и као појединци у тиму и у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током целог живота • комуницирају ефикасно са инжењерском заједницом и душтвом у целини • примене стечена знања у пракси.

садржај теоријске наставе

Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом Мастер рада. Студент у договору са ментором сачињава Мастер рад у писаној форми у складу са предвиђеним стандардима Факултета. Студент припрема и јавно брани писани Мастер рад у договору са ментором. Студент проучава стручну литературу, дипломске и мастер радове који садрже сличну тематику, врше анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатом темом.

садржај практичне наставе

У оквиру задате теме, студент по потреби спроводе стандардна испитивања и мерења; спроводи, анализира и интерпретира експерименте и примењује експерименталне резултате за унапређење процеса. Примењује методе и алате за анализу, синтезу и пројектовање као што су: CAD, CAM, CAE, FEA, FMEA и друге.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/ модула, и положен испит из предмета из којег се ради Мастер рад.

ресурси

Постојећа лабораторијска опрема Факултета, уџбеничка и библиотечка литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 315

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 270
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 13
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Актуелна уџбеничка литература, часописи, библиотечка литература из области теме Мастер рада.;