Рачунарски алати

ID: 0930
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Цветковић С. Александар
извођачи:
контакт особа: Цветковић С. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са Matlabом.

исход

По завршетку курса студенти су оспособљени за: коришћење целобројног формата и формата броја у покретном зарезу у Matlabу коришћење структура података у Matlabу писање програма у Matlabу читање и писање датотека у Matlabу цртање дводимензионалних и тродимензионалних графика у Matlabу симболичка израчунавања и израчунавање извода, интеграла и решавање система линеарних и диференцијалних једначина у Matlabу.

садржај теоријске наставе

Радна површина Matlabа. Едитор m-fileова. Типови података, нумерички типови: целобројни, бројеви у покретном зарезу, комплексни бројеви, операције и релације, логички тип, операције, логичке операције и релације, знаковни тип. Структуре података: матрице, једноставне матрице, конкатенација, аритметички низови, адресирање елемената матрица, промена типа матрице, операције са матрицама, сортирање, дијагоналне матрице, скалари вектори и празне матрице, пуне и ретке матрице. Низови карактера, поређење, претрага и замена, датум и време. Програмирање: m-fileови, наредбе условног гранања и петље, улазни и излазни аргументи, глобалне и статичке променљиве, анонимне функције и показивачи, скрипт fileови. Елементарна математика: апсолутна вредност и знак, полиноми, линеарна алгебра, тригонометријске, хиперболичке, експоненцијална, степена и логаритамска функција, статистика. Улаз и излаз података: бинарна fileови, идентификатор, писање и читање, формат машине, читање и уписивање карактера, информације о fileу, секвенцијално читање, читање и писање са случајним приступом, текстуални fileови: fprintf, fscanf, читање редова, значење симбола 't' приликом отварања, CSV и DLM fileови. Графика: дводимензионални графици, креирање прозора за цртање, цртање графика у једном прозору, размера, поларни и логаритамски графици, подграфици, тродимензионални графици, линија, мрежасти графици, површи, контурни графици. Симболичка израчунавања: симболички објекти, симболичке променљиве и изрази, променљиве са специфичним вредностима, креирање матрица са симболичким променљивама, функција sym, Манипулација симболичким изразима, поједностављивање, рационални изрази, замене, Анализа, диференцирање, интеграција, граничне вредности, сумирање, Taylorов полином, Решавање једначина, алгебарске, диференцијалне једначине, Линеарна алгебра, матрице, детерминанта и инверзна матрица, редукција и ранг, карактеристични полином, сопствене вредности и вектори. Цртање графика са симболичким функцијама.

садржај практичне наставе

Радна површина Matlabа. Едитор m-fileова. Типови података, нумерички типови: целобројни, бројеви у покретном зарезу, комплексни бројеви, операције и релације, логички тип, операције, логичке операције и релације, знаковни тип. Структуре података: матрице, једноставне матрице, конкатенација, аритметички низови, адресирање елемената матрица, промена типа матрице, операције са матрицама, сортирање, дијагоналне матрице, скалари вектори и празне матрице, пуне и ретке матрице. Низови карактера, поређење, претрага и замена, датум и време. Програмирање: m-fileови, наредбе условног гранања и петље, улазни и излазни аргументи, глобалне и статичке променљиве, анонимне функције и показивачи, скрипт fileови. Елементарна математика: апсолутна вредност и знак, полиноми, линеарна алгебра, тригонометријске, хиперболичке, експоненцијална, степена и логаритамска функција, статистика. Улаз и излаз података: бинарна fileови, идентификатор, писање и читање, формат машине, читање и уписивање карактера, информације о fileу, секвенцијално читање, читање и писање са случајним приступом, текстуални fileови: fprintf, fscanf, читање редова, значење симбола 't' приликом отварања, CSV и DLM fileови. Графика: дводимензионални графици, креирање прозора за цртање, цртање графика у једном прозору, размера, поларни и логаритамски графици, подграфици, тродимензионални графици, линија, мрежасти графици, површи, контурни графици. Симболичка израчунавања: симболички објекти, симболичке променљиве и изрази, променљиве са специфичним вредностима, креирање матрица са симболичким променљивама, функција sym, Манипулација симболичким изразима, поједностављивање, рационални изрази, замене, Анализа, диференцирање, интеграција, граничне вредности, сумирање, Taylorов полином, Решавање једначина, алгебарске, диференцијалне једначине, Линеарна алгебра, матрице, детерминанта и инверзна матрица, редукција и ранг, карактеристични полином, сопствене вредности и вектори. Цртање графика са симболичким функцијама.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

А.С. Цветковић, С.Љ. Радојевић, Матлаб I, Машински факултет, Београд, 2012.;