Моделски заснован развој аутомобилског софтвера

ID: 1088
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад, Мрђа Д. Предраг
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент овлада основним методама и алатима за пројектовање софтвера намењеног embedded платформама у аутомобилској индустрији; да научи да препозна и формулише задатак који треба да се реализује на embedded платформи и да употребом савремних метода, пре свега моделски заснованог моделирања, и напредних софтверских алата конципира хардверску платформу и одговарајућу софтверску апликацију.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: ● Изврше анализу проблема кога треба решити применом embedded платформе. ● Направе спецификацију хардверских и софтверских компоненти embedded решења. ● Реализују, имплементирају и тестирају софтверске компоненте. ● Након припреме embedded решења за интеграцију у шири систем изврше његово тестирање. ● Изврше калибрацију софтверских компоненти embedded решења.

садржај теоријске наставе

Увод у системе управљања у аутомобилској техници; Специфичности real-time система. Рачунарске мреже у аутомобилској техници; AUTOSAR основе; Стандарди у извођењу софтверских компоненти embedded аутомобилских решења; Модели за реализацију развојног циклуса аутомобилског софтвера; V-модел; Моделски заснован развој софтвера; Основе моделирања аутомобилског софтвера; Методи и алати за развој аутомобилског софтвера; Методи и алати у процесу одржавања аутомобилског софтвера;

садржај практичне наставе

Практикум: Овладавање развојним окружењем ETAS ASCET; Конципирање, израда и тестирање софтверских апликација кроз примере.

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

Скрипта (handouts): Моделски заснован развој аутомобилског софтвера, доступно на Moodle LMS платформи портала Катедре за моторе Развојно окружење ETAS ASCET Софтвер за калибрацију: ETAS INCA Хардверска развојна платформа: Phytec MPC565 HIL платформа: NI RT-PXI, Labview, AVL BOOST, AVL CRUISE M

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 55

литература

Jörg Schäuffele, Thomas Zurawka: Automotive Software Engineering, Springer 2013, ISBN 978-3-8348-2469-1; Dieter Nazareth: Model Based Development of automotive Software, ETAS 2011;