Основне технолошке операције у прехрамбеном машинству

ID: 1252
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Стојићевић Д. Миша
извођачи:
контакт особа: Стојићевић Д. Миша
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

1. Стицање основних знања о физичким, хемијским и биолошким променама материјала који се прерађује у току технолошког процеса у прехрамбеној индустрији. 2. Упознавање са основним појмовима неопходним за резумевање материје из области прехрамбених технологија и науке о храни. 3. Подела основних технолошких операција које се срећу у прехрамбеној индустрији, и то првенствено у млинско-пекарско-кондиторској, млекарској, кланично-месарској и воћарско-повртарској индустрији. 4. Примана прехрамбеног инжњерества у прехрамбеним технологијама.

исход

1. Анализа постојећих решења и њихових ефеката 2. усвајање пректичних знања 3. примена знања у пракси 4. познавање и разумевање проблематике процеса у прехрамбеној индустрији 5. решавање примера прехрамбених процеса 6. повезивање знања из различитих области и њихова примена 7. праћење и примена новина у струци.

садржај теоријске наставе

Увод у предмет, механичке операције. Упознавање са основама технолошких процеса у прехрамбеном машинству: прерада брашна, млека и млечних производа, воћа и поврћа и прерада меса. Класификација основних технолошких операција у проиводњи прехрамбених производа. Механичке операције: млевење, дробљење, уситњавање, сецкање, љуштење, сејање, мешање, глачање, ламинирање, пресовање, цеђење, филтрирање, центрифугирање, таложење, одмеравање, дозирање, бризгање, истискивање, сортирање, калибрисање. Типови мешавина. Снага потребна за мешање. Оптималан број обртаја при мешању. Пресовање у производња сира и качкаваља. Пресовање-цеђење воћа и поврћа. Термичке операције у производњи прехрамбених производа. Преглед основних термичких операција у производњи прехрамбених производа: печење, пржење, сушење, димљење. Фазе сушења. Утицаји разних фактора приликом термичких. Размена топлоте, хлађење. Грејање и хлађење течности у посуди. Извори топлоте и методе грејања. Кондензатори. Прорачун кондензатора. Природно и вештачко хлађење. Расхладна средства. Компресори. Шема компресорског расхладног постројења. Остале операције у прехрамбеном машинству. Унутрашњи транспорт: пнеуматски, хидраулични и механички. Тракасти, инспекциони, пужни, ланчасти транспорт. Транспорт конзерви. Чланкасти транспорт флаша. Цевоводи и арматура. Избор метеријала цеви и арматуре за коришћење у прехрамбеној инустрији. Цеви од сивог лива, челичног лива, угљеничног челика, поцинковане цеви, цеви од нерђајућег челика, бакарене цеви, стаклене цеви, платичне цеви и сл. Компензатори. Лире. Заптивачи. Топлотна изолација, грејање, одмрзавање и означавање цеви. Регулација и мерење протока флуида. Вентили. Засуни. Славине. Електромегнети. Постављање цеви.

садржај практичне наставе

Прва лабораторијска вежба: одлазак у погон који се бави механичким операцијама у производњи прехрамбених производа, праћење механичких операција, извештај. Друга лабораторијска вежба: одлазак у погон у коме се врше термичке операције у производњи прехрамбених производа, праћење операција и писање извештаја. Трећа лабораторијска вежба: посета погонима који се баве транспортом прехрамбених производа, анализа и прећење транспотра, писање извештаја. Израда пројекта која обухвата дефинисање пројектног задатка, потребне прорачуне и израду предлога комплетног технолошког процеса готовог прехрамбенох производа. Консултацијe: разматрање обављене активне наставе и питања студената.

услов похађања

Положени предмети Инжењерска графика и Конструктивна геометрија и графика.

ресурси

Скрипта у припреми, З. Јели. За успешно савладавање предмета неопходно је коришћење упутства за израду пројеката, handout-a, Internet ресурса и видео записа.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 2
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 42

литература