Пројектовање артиљеријских оруђа

ID: 1387
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јевтић Т. Дејан
извођачи: Јевтић Т. Дејан
контакт особа: Јевтић Т. Дејан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за системе наоружања

извођења

циљ

Детаљна анализа конструкцијских решења појединих елемената артиљеријких оруђа. Детаљно проучавање методологије пројектовања главних елемената конструкције оруђа. Практично спровођење прорачуна основних елемената конструкције артиљеријског оруђа кроз реализацију пројеката.

исход

Овладавање прорачуном основних параметара који карактеришу функцију појединих система артиљеријских оруђа. Стицање способности да се креира сопствени софтверски алат за пројектовање појединих елемената конструкције артиљерујских оруђа. Оспособљеност за пројектовање главних елемената конструкције артиљеријских система.

садржај теоријске наставе

Понашање артиљеријског оруђа при опаљењу. Пројектовање гасне кочнице. Пројектовање противтрзајућег система (повратника, хидрауличне кочнице трзања, хидрауличне кочница враћања и компензатора хидрауличне течности). Пројектовање уређаја и механизама лафета артиљеријског оруђа (колевке, горњег лафета, кракова доњег лафета и изравњача). Организација спољне и унутрашње трасе цеви оруђа. Пројектовање просте неојачане цеви. Деформације и напони у зидовима састављене двослојне цеви пре и за време опаљења метка. Пројектовање ојачане двослојне цеви. Основно појмови о самоојачавању (аутофретовању) цеви. Пројектовање аутофретоване цеви. Основни типови затварача и њихове карактеристике. Прорачун елемената механизама затварача за: заптивање, окидање и опаљивање, отварање, избацивање чауре и затварање. Карактеристике и функција задњака. Пројектовање задњака.

садржај практичне наставе

Прорачун стабилности оруђа. Пројектовање гасне кочнице. Пројектовање противтрзајућег система (повратника, хидрауличне кочнице трзања, хидрауличне кочница враћања и компензатора хидрауличне течности). Пројектовање уређаја и механизама лафета артиљеријског оруђа (колевке, горњег лафета, кракова доњег лафета и изравњача). Пројектовање просте неојачане цеви. Деформације и напони у зидовима састављене двослојне цеви пре и за време опаљења метка. Пројектовање ојачане двослојне цеви. Основно појмови о самоојачавању (аутофретовању) цеви. Пројектовање аутофретоване цеви. Прорачун елемената механизама затварача за: заптивање, окидање и опаљивање, отварање, избацивање чауре и затварање. Пројектовање задњака.

услов похађања

Нису предвиђени посебни услови за похађање предмета. Пожељно - положен испит из предмета Конструкција класичног наоружања.

ресурси

1. Мицковић Д.: Скрипте са предавања - Пројектовање артиљериских оруђа, ДВЛ

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Мицковић Д.: Скрипте са предавања - Пројектовање артиљериских оруђа, ДВЛ, 2015.; Обреновић, Р.: Конструкција артиљеријских оруђа, ТШЦ КоВ ЈНА, Загреб, 1975, КДА;