Моделирање процеса у производњи и преради хране

ID: 1414
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи:
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

Упознавање са основним утицајним величинама, принципима и законитостима на којима се заснива изглед и начин функционисања различитих система у пољопривреди. Стицање знања која ће омогућити описивање неког процеса у пољопривреди одговарајућим физичко-математичким моделом, са акцентом на системе у којима се одвијају процеси трасформације и преношења масе, импулса и енергије.

исход

Студент треба да се оспособи за самосталну примену стечених знања у пракси: да препозна основне утицајне величине које су од значаја за описивање начина извођења одређеног процеса у пољопривредној производњи, да креира физичко-математички модел који ће описати тај процес.

садржај теоријске наставе

Упознавање са основним утицајним величинама, принципима и законитостима на којима се заснива изглед и начин функционисања: хидрауличких и хидродинамичких система, пнеуматских система, система компресибилног струјања, система преноса снаге, процесних система, термотехничких и термоенергетских система, система за контролу микроклиматских услова у пољопривредним објектима и аутоматизованих система. Анализа процеса у пољопривреди који се базирају на законитостима преношења масе, импулса и енергије. Моделирање топлотних процеса и појава. Моделирање процеса преношења масе. Креирање једнодимензионих и више димензионих модела. Параметарска анализа и анализа величине грешке модела. Основи креирања и примене неуронских мрежа, класификација и примери примене у машинским системима у пољопривреди. Визуелизација добијених резултата.

садржај практичне наставе

Упознавање са различитим врстама софтверских алата за моделирање. Моделирање задатог пољопривредног процеса.

услов похађања

без услова

ресурси

Литература, писана упутства, софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Д. Марковић, Транспорт у пољопривреди, Машински факултет, Београд, 1997.; Златановић И. Сушење прехрамбених материјала, Машински факултет, 2022. ; Fredlund D.G. и Rahardjo H. Engineering properties of foods, Taylor & Francis Group, 2005.; Saravacos GD and Maroulis ZB. Transport properties of food. Marcel Dekker Inc. New York. 2001.; Akram W. Joardder M.U.H. и Karim A. Heat and mass transfer modelling during drying. First Edition. New York: CRC Press Taylor и Francis Group, 2022.;