Вештачка интелигенција моторних возила

ID: 3000
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Истраживање и развој у области вештачке интелигенцијe моторних и прикључних возила. Основни циљ је развој научних подлога за унапређење перформанси моторних и прикључних возила на ниво интелигентног и аутономног рада система возила, односно возила као целине.

исход

Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области примене вештачке интелигенције у пројектовању и развоју моторних и прикључних возила.

садржај теоријске наставе

Настава се спроводи кроз консултације са студентима у складу са претходно издатим истраживачким задацима.

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Нема услова.

ресурси

D. Aleksendrić, P. Carlone, Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015. Д. Алексендрић, Интелигентно кочење (књига у припреми), 2022. З. Миљковић, Д. Алексендрић, Вештачке неуронске мреже-збирка решених задатака са изводима из теорије, Машински факултет Београд, 2009. Savaresi S., Taneli M. Active Braking Control Systems Design for Vehicles, Springer 2010. Li L., Wang F.Y.Advanced Motion Control and Sensing for Intelligent Vehicles, Springer, 2007. Bishop R. Intelligent Vehicles Technology and Trends,Artech House INC, 2005. Vachtsevanos G., Lewis F.L.,Roemer M., Hess A., Wu B. Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems,John Wiley&Sons INC,2006. Mas F.R., Zhang Q., Hansen A. Mechatronics and Intelligent Systems for Off-Road Vehicles, Springer, 2010.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Aleksendrić D., Carlone P. Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015.;