Кочење моторних возила - посебна поглавља

ID: 3003
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Алексендрић С. Драган
извођачи: Алексендрић С. Драган
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 2. семестар, позиција 3

циљ

Истраживање и развој у области кочних система моторних и прикључних возила.

исход

Оспособљавање студената за самосталан научно-истраживачки рад у области развоја и испитивања кочних система моторних и прикључних возила.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је усклађена са семинарским радовима који се издају студентима из посебних поглавља везаних за кочење моторних и прикључних возила.

садржај практичне наставе

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Ј. Тодоровић, Кочење моторних возила. Машински факултет Београд, 1996. Д. Алексендрић, Интелигентно кочење (књига у припреми), 2020. З. Миљковић, Д. Алексендрић, Вештачке неуронске мреже-збирка решених задатака са изводима из теорије, Машински факултет Београд, 2009. Savaresi S., Taneli M. Active Braking Control Systems Design for Vehicles, Springer 2010. Pacejka H.B. Tyre and vehicle dynamics, Butterworth-Heinemann, 2002. Aleksendrić D., Carlone P., Soft computing in the Design and Manufacturing of Composite Materials, Elsevier, 2015.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература