Анализа перформанси технолошких система

ID: 3011
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бабић Р. Бојан
извођачи: Бабић Р. Бојан
контакт особа: Бабић Р. Бојан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Овај курс уводи аналитичке приступе за моделирање и анализу производње и технолошких система. Технолошки системи, као што су проточне линијама, често раде у неизвесном окружењу, на пример непозната потражња или случајни прерађивачки капацитети. Ови стохастички елементи морају да се проуче у односу на "lean management" принципе и концепт робусног планирања. Поред тога, процес производње је често веома зависе од времена, на пример, због повећања капацитета, облика сезонске тражње, као и смањења поузданости машина током времена. У циљу подршке одлучивању у таквим неизвесним и динамичним технолошким система примењујемо чекања теорију. Основни концепти ове основне теорије су детаљно анализиране. Неколико општих концепата робусног планирања се расправља. Поред тога, аналитичка апроксимација перформансе је уведена и користи се за анализу економичности обима производње или вредности флексибилних капацитета.

исход

Студенти ће научити да разумеју утицај стохастичких варијације у технолошким системима. Након овог курса студенти ће бити упознати са теоријом и праксом анализе капацитета стохастичких производних система. Они уче да се прилагоде и да примењују аналитичке апроксимације и робусне методе планирања.

садржај теоријске наставе

Компоненте технолошких система и њихова интеграција; Системи за транспорт и манипулацију; Организација и управљање пројектом ФТС; Технике моделирања ФТС, Примена симулације при пројектовању и управљању ФТС; Примена техника вештачке интелигенције при пројектовању и управљању ФТС; Концепт виртуалних фабрика.

садржај практичне наставе

Софтвери за моделирање и анализу реалних система заснованo на дискретној симулацији (лабораторијски рад).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

(1) B. Babic, Handouts, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, 18.1 (2) B. Babic, Electronic classrom for distance learning (http://147.91.26.15/moodle/), University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, 18.13 (3) AnyLogic simulation software

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 8
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 35
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Guy L. Curry, Richard M. Feldman (2011), Manufacturing Systems Modelling and Analysis, Second Edition, Springer Heidelberg Dordrecht London New York; J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson and D. M. Nicol (2005), DISCRETE EVENT SYSTEM SIMULATION, 4th Ed., Pearson Education International Series. ; Б. Бабић, (1994) FLEXY – ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКСПЕРТ СИСТЕМ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФТС, Серија Интелигентни технолошки системи, Књига 5, Универзитет у Београду, Машински факултет. ; H. Tempelmeier, H. Kuhn (1993), FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS - DECISION SUPPORT FOR DESIGN AND OPERATION, John Willey & Sons. ; Guy L. Curry, Richard M. Feldman (2011), Manufacturing Systems Modelling and Analysis, Second Edition, Springer Heidelberg Dordrecht London New York;