Појаве преношења и аналогије

ID: 3041
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гојак Д. Милан
извођачи:
контакт особа: Гојак Д. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање општих модела преношења материје, импулса и топлоте, овладавање методама анализе и оспособљавање за самосталан научни рад и решавање реалних инжењерских проблема.

исход

Оспособљеност за самосталан истраживачки рад и праћење достигнућа из области преношења материје, импулса и топлоте и овладавање одговарајућим процедурама прорачуна.

садржај теоријске наставе

Молекуларно преношење, закони молекуларног преношења – аналогије између преношења материје, импулса и топлоте. Стационарно и нестационарно преношење топлоте и материје, меродавни бездимензионални критеријуми. Конвективно преношење, диференцијалне једначине биланса масе, импулса и енергије. Ламинарно и турбулентно, унутрашње и спољашње струјање. Брзински, температурни и концентрациони гранични слој. Коефицијент трења, коефицијенти прелажењa топлоте и материје - зависности од меродавних бездимензионалних критеријума. Приказ најзначајнијих аналогија преношења материје, импулса и топлоте при турбулентном струјању (Reynoldsova, Prandtl-Taylorova, Von Karmanova, Martinellijeva, Chilton-Colburnova и др.).

садржај практичне наставе

-

услов похађања

Положени испити на нижим нивоима студија из области: механика флуида, преношење топлоте, појаве (феномени) преношења.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Diran Basmadjian, Mass Transger – Principles and Applications, CRC Pres, 2003.; А. Bejan, A. Kraus, Heat Transfer Handbook, John Wiley & Sons, 2003.; Y. A. Cengel, Heat transfer – A Practical Approach, McGraw-Hill, 2003.; Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, J. Wiley & Sons, 2004.; Bennet, C. O., Myers, J. E., Momentum Heat and Mass Transfer, McGraw Hill, 1982.;