Рехабилитациона биомеханика

ID: 3125
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазаревић П. Михаило
извођачи:
контакт особа: Лазаревић П. Михаило
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање студента са проблематиком медицинских помагала на примеру већег броја најсавременијих уређаја који су у распрострањеној употреби у рехибилитационе сврхе. Оспособљавање студента да критички приђе проблему и дефинише најважније биомедицинске и друге величине датог рехабилитационог уређаја које се пројектује као и пацијента, односно да оптимално примени постојеће биомедицинско помагало у рехабилитацији.

исход

Похађањем предмета студент овладава основама пројектовања односно примене медицинских помагала. Теоријска разматрања, детаљна анализа савремених уређаја из практичне употреба и израда самосталног пројекта, омогућава повезивање претходно стечених знања из математике, физике, механике, електротехнике са електроником и аутоматског управљања, ради примене наученог у инжењерској пракси

садржај теоријске наставе

Основе медицинских помагала,рехабилитационе биомеханике,дефинисање спецификација медицинског помагала на основу биомедицинских мерења уз употребу статистичке анализе. Увод у основе рада мединцинских помагала и дефинисање основних проблема пројектовања следећих медицинских помагала: pacemaker, дефибриллатор, вештачка плућа, cochlear имплант и друга помагала за чуло слуха и вида.Рехабилитациони уређаји у ортопедији, протетика и ортотика за руке и ноге, инвалидска колица,егзоскелетони,неуро-контролисана помагала

садржај практичне наставе

Разрада детаљних примера и нумерички примери у пројектовању следећих медицинских помагала: pacemaker, дефибрилатор, вештачка плућа, cochlear имплант и друга помагала за чуло слуха и вида.Такође, биће разматрани примери импланта и протезе у стоматологији, импланта у ортопедији, протетике и ортотике за руке и ноге, инвалидска колица, егзоскелетони,неуро-контролисана помагала. У договору са предметним наставником студент ће бити у обавези да пројектује/анализира једно рехабилитационо медицинско помагало.

услов похађања

нема

ресурси

1]М.Лазаревић, Пројектовање медицинских помагала, скрипта за предмет,(у припреми),2011 [2]Писани изводи са предавања (handouts), [3]R.Khandpur,Biomedical Instrumentation:Technology and Applications,McGraw-Hill,2004. [4]D.Prutchi, M. Norris,Design and Development of Medical Electronic Instrumentation:A Practical Perspective of the Design,Construction, and Test of Medical Devices,Wiley-Interscience, 2004.(КСЈ) [5]P.King,R.Fries,Design of Biomedical Devices and Systems,Marcel Dekker, 2003.(КСЈ) [6] M. Kutz,BIOMEDICAL ENGINEERING AND DESIGN HANDBOOK,McGrawHill,Vol.1,2,2009 [7]Ahmed A. Shabana,Computational Dynamics,John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY,2001.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

R. Fries,Reliable Design of Medical Devices,CRC Press Taylor & Francis Group,Boca Raton, Florida,2006; Thompson, S.G. , Neurorehabilitation Devices. McGraw Hill,2006; Bronzino JD. The biomedical engineering handbook. Boca Raton, FL: CRC Press; 2000.; Yoseph Bar-Cohen,Biomimetics, Biologically Inspired Technologies,CRC Press Taylor & Francis Group,2006; J. M. Justiniano, V. Gopalaswamy,Practical Design Control Implementation,CRC Press LLC, Boca Raton, Florida,2002;