Нестационарни нелинеарни системи

ID: 3130
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лазић В. Драган
извођачи:
контакт особа: Лазић В. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Упознавање са феноменом нестационарности нелинеарних система, како физичким тако и са математичким. Упознавање са основним методама проучавања нестационарних нелинеарних система.

исход

Спознаја математичког порекла нестационарности и овладавање поступцима симулације нелинеарних система. Овладавање основним методама за проучавање нестационарних нелинеарних система.

садржај теоријске наставе

Физичко и математичко порекло нестационарности. Општи математички модел нестационарног нелинеарног система аутоматског управљања (ННСАУ). Радни режими. Простор стања, интегрални простор стања и кретање ННС. Услови постојања, јединствености и непрекидности кретања ННС. Инваријантни скупови ННС. Стационарна и равнотежна стања. Љапуновљева оригинална дефиниција стабилности непоремећеног кретања. Дефиниције и тумачење особина стабилности, привлачење, асимптотске и експоненцијалне стабилности нултог стања ННС. Нестационарни, непрекидни и асимптотски сажимљиви скупови. Концепт временски зависних функција полуодређених и одређених по знаку. Услови стабилности и услови асимптотске и експоненцијалне стабилности нултог стања ННС. Довољни услови асимптотске стабилности нултог стања и временски променљиви скупови. Услови апсолутне стабилности нултог стања нестационарног Луријеовог нелинеарног система. Алгоритми адаптивног управљања.

садржај практичне наставе

нема практичне наставе

услов похађања

Положени предмети Нелинеарни системи 1 и Нелинеарни системи 2 са мастер академских студија

ресурси

скрипта је расположива код предметног наставника

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Lj.T. Grujic, A.A. Martynyuk ”Large Scale Systems Stability under Structural and Singular Perturbations”, Springer Verlag, Berlin, 1987.;