Магнетохидродинамичка струјања

ID: 3133
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лечић Р. Милан
извођачи: Лечић Р. Милан, Раденковић Р. Дарко
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Студент треба да упозна и савлада неке проблеме струјања електропроводног флуида у присуству магнетног поља.

исход

Стицање знања из неких теоријских и практичних проблема магнетохидродинамике. Ово знање може искористити за научни рад у овој области истраживања.

садржај теоријске наставе

Једначине Mагнетне хидромеханике.Критеријуми сличности. Ламинарно струјање електропроводног флуида у попречном и уздужном магнетном пољу, између плоча, у правоуигаоним и кружним цевима. Стабилоност ламинарног струјања. Дејство магнетног поља на поремећаје струјања и прелаз ламинарног у турбулентно струјање у присуству магнетног поља. Турбулентна струјања у цевима у присуству попречног и уздужног магнетног поља. Опструјавање бесконачне плоче и бесконачног цилиндра у попречном магнетном пољу. Магнетохидродинамичка струјања Стокса и Озена. Магнетохидродинамички гранични слој. Хидродинамички прорачун магнетохидродинамичке пумпе и електромагнетног дозатора за течне метале.

садржај практичне наставе

Истраживачки рад на конкретном проблему Магнетохидродинамике.

услов похађања

Положен испит из предмета Одабрана поглавља механике флуида

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Г. Г. Брановер и А.Б. Цинобер: Магнитнаја гидродинамика несжимајемих сред, Наука, Москва 1970. ( на руском); J. A. Shercliff: A textbook of magnetohydrodynamics, Pergamon Press, Oxford 1965. (на енглеском);