Динамичка оптерећења брода на таласима

ID: 3187
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Моток Д. Милорад
извођачи: Моток Д. Милорад
контакт особа: Моток Д. Милорад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Упознавање са теоријским основама и практичним процедурама за прорачун трансверзалне силе и момента савијања брода на таласима.

исход

Оспособљеност кандидата за самостално спровођење прорачуна трансверзалне силе и момента савијања брода на таласима.

садржај теоријске наставе

Извођење и решавање диференцијалних једначина спрегнутог понирања и посртања брода на таласима (једначине Салвесена, Така и Фалтинсена)- до одређивања расподеле трансверзалне силе и момента савијања дуж брода.

садржај практичне наставе

Нумеричке методе решавања диференцијалних једначина спрегнутог понирања и посртања брода.Упознавање са комерцијалним софтверским пакетима из ове обчласти.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија. Успешно положен испит из Понашања брода на таласима са докторских студија.

ресурси

Комерцијални софтверски пакети из ове области.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
консултације: 15
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

Jorgen Juncher Jensen: Load and Global Response of Ships, Technical University of Denmark, 2000.; I. Dyer, R. Eatock Taylor, J.N. Newman, W.G. Price: Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press 1995.;