Нумерички прорачун бродских конструкција

ID: 3188
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Моток Д. Милорад
извођачи: Моток Д. Милорад
контакт особа: Моток Д. Милорад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Савладавање метода за нумерички прорачун чврстоће компликованијих модела бродских онструкција.

исход

Способност кандидата да самостално спроводи нумеричке прорачуне компликованијих модела бродских конструкција.Акценат је пре свега на статичким и динамичким анализама челичних и композитних структура методом коначних елемената (МКЕ).

садржај теоријске наставе

Напредне технике МКЕ моделирања. Одређивање основних облика осциловања трупа брода применом МКЕ.Примена МКЕ у анализи чврстоће трупа брода од компзитног материјала.

садржај практичне наставе

Обука за рад на комерцијалним МКЕ програмима у анализи горепоменутих конструкција.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

1. МКЕ рачунарски програми. 2. Упутства за коришћење комерцијалних МКЕ програма.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 10

литература

М. Моток: Чврстоћа брода, МФ, Београд 1995.; O.F. Hughes: Ship Structural Design, John Wiley & Sons, New York,1983.; C.T.F Ross: Advanced Applied Finite Element Methods, Harwood Publishing, Chichester,1998.; Ever J. Barbero: Finite Element Analyses of Composite Materials,Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton, 2008.;