Феномени струјања у турбомашинама – нумеричка механика флуида

ID: 3193
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Недељковић С. Милош
извођачи: Недељковић С. Милош
контакт особа: Недељковић С. Милош
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Овладавање прорачунским методама предвиђања струјања у комплексним геометријама турбомашина

исход

Овладавање прорачунским методама предвиђања струјања у комплексним геометријама турбомашина

садржај теоријске наставе

Тродимензијско невискозно струјање у решеткама - методе решавања у меридијанском пресеку, методе решавања од лопатице до лопатице, комбиновано решавање, нумеричко решавање система Ојлерових једначина. Тродимензијски квази-вискозни прорачуни - примена теорије граничног слоја, секундарно струјање и вртложност, комбиновани вртложни модел, корекције за губитке. Прорачун просторног вискозног струјања у решеткама - турбулентно моделирање, имплицитни и експлицитни поступци, методе корекције притиска, метода вештачке компресибилности.

садржај практичне наставе

нумеричка вежба по потреби

услов похађања

Поседовање знања основа турбомашина, нумеричких метода, алгоритама и програмирања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 33
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Lakshminarayana B. Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery. John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.; Fletcher CAJ. Computational Techniques for Fluid Dynamics I and II. Springer-Verlag, Berlin 1991;