Адаптивне структуре

ID: 3254
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи:
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање теоријским поставкама и применом напредних истраживачких метода које се односе на адаптивне структуре. Развој креативних способности приступа решавању научно-истраживачких и нестандардних инжењерских проблема употребом савремених метода пројектовања и анализе адаптивних структура.

исход

Широко поље проблема адаптивних структура је покривено савременим темама. Обухваћене напредне теме адаптивних структура омогућавају решавање проблема анализе и пројектовања адаптивних структура различитих типова и намене.

садржај теоријске наставе

Прилагођен теми истраживања докторске тезе кандидата.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе прати изложено градиво.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Адаптивне структуре

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

D. Wagg, I.Bond, P.Weaver, M.Friswell, ADAPTIVE STRUCTURES: ENGINEERING APPLICATIONS, Wiley, 2007; M.Wiedemann, M.Sinapius, ADAPTIVE, TOLERANT AND EFFICIENT COMPOSITE STRUCTURES, Springer, 2013; A.V. Srinivasan, D.M. McFarland, SMART STRUCTURES - ANALYSIS AND DESIGN, Cambridge University Press, 2001.; T.H.Brockmann, THEORY OF ADAPTIVE FIBER COMPOSITES, Springer, 2009; Selected Journal Articles;