Нумеричке методе у бродској хидродинамици

ID: 3459
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Калајџић Д. Милан, Симић П. Александар
контакт особа: Симић П. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Упознавање са теоријским основама и практичним процедурама за решавање различитих проблема из области бродске хидродинамике применом нумеричких метода, укључујући и развој нових метода.

исход

Oспособљеност кандидата да самостално: 1) решава проблеме из области бродске хидродинамике применом нумеричких метода. 2) развија нове нумеричке методе за решавање различитих проблема из области бродске хидродинамике, а на бази резултата експерименталних истраживања.

садржај теоријске наставе

Савремене нумеричке методе за решавање проблема у области бродске хидродинамике и алати за њивох развој.

садржај практичне наставе

Развој и примена нумеричких метода за решавање проблема у области бродске хидродинамике: одређивање отпора брода, одређивање интеракције између брода и пропулзора, одређивање утицаја ограничења пловног пута на хидродинамичке карактериситке брода, одређивање утицаја спољашњих поремећаја на погон брода.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Интернет ресурси, књиге, часописи, комерцијални софтерски пакети из ове области.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Rojas, R.: Neural Networks – A Systematic Introduction, Springer-Verlag, Berlin, 1996.; H. Schneeklnth and V. Bertram, Ship Design for Efficiency and Economy, 1998.; Radojčić, D., Kalajdžić, M., Simić, A., Power Prediction Modeling of Conventional High-Speed Craft, Springer, 2019.; ...;