Специјални брзи бродови

ID: 3460
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Калајџић Д. Милан, Симић П. Александар
контакт особа: Симић П. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Детаљније пручавање хидродинамичких карактеристика специјалних брзих пловних објеката, пре свега глисера, катамарана, хидрокрилаца, ховеркрафта и SWATH бродова.

исход

1) Боље разумевање специфичности појединих конвенционалних типова брзих пловних објеката. 2) Разумевање хидродинамичких појава до којих долази при пловидби различитих типова конвенционалних брзих пловних објеката. 3) Оспособљеност кандидата да самостално спроведе прорачун отпора и пропулзивних карактеристика конвенционалних типова брзих пловних објеката. 4) Детаљније упознавање са методама за експериментално испитивање хидродинамичких карактеристика брзих пловних објеката.

садржај теоријске наставе

Специјални брзи бродови (полудепласмански, глисери, хидрокрилци, ховеркрафти, катамарани итд.), карактеристике форме, одређивање отпора и пропулзије, моделска испитивања, инжењерске методе које замењују моделска испитивања, динамичка нестабилност итд.

садржај практичне наставе

У оквиру практичне наставе, тежиште је на изради самосталног семинарског рада.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Интернет ресурси, књиге, часописи, комерцијални софтерски пакети из ове области.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

P. de Cane, High Speed Small Craft, David and Charles, 1974.; P. Faltisen, Hydrodynamics of High Speed Marine Vehicles, Cambridge University Press, 2010.; Donald Blount, Performance by Design - Hydrodynamics of High-Speed Vessels, 2014.; L Yun, A Bliault, Theory and Design of Air Cushion Craft, 2000.; Radojčić, D., Kalajdžić, M., Simić, A., Power Prediction Modeling of Conventional High-Speed Craft, Springer, 2019.;