Аерохидродинамика једрилица

ID: 3486
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Калајџић Д. Милан
извођачи: Калајџић Д. Милан
контакт особа: Калајџић Д. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Aеро-хидродинамика једрилице не представља важну област савремене комерцијалне бродоградње, али је изузетно атрактивна и у њу се, због рекламних и других разлога, улажу велика средства. Студенти се сa овом облашћу, до докторских студија, нису сусретали. Предмет Аеро-хидродинамика једрилице им омогућава да савладају сложену интеракцију аеродинамике једара и хидродинамике трупа, и науче савремене методе за прорачун брзине једрилице у зависности од јачине и правца ветра.

исход

Оспособљеност кандидата да израчуна кретање једрилица под утицајем константног ветра (VPP), као и решавање проблема кретањa једрилица под дејством променљивог ветра.

садржај теоријске наставе

Увод у једрење. Основни појмови везани за једрилице. Типови једара и поларе једара. Основе аеродинамике једрилица. Основе хидродинамике једрилице. Интеракција аеро-хидродинамичких сила. Стање равнотеже и одређивање брзине једрилице (Програм за одређивање брзине - VPP). Моделирање променљивог ветра. Извођење и решавање диференцијалних једначина спрегнутог кретања једрилице под дејством променљивог ветра.

садржај практичне наставе

Нумеричке методе решавања диференцијалних једначина спрегнутог кретања једрилице под дејством променљивог ветра. Упознавање са комерцијалним софтверским пакетима из ове области, као и софтвером развијеним на Катедри за бродоградњу.

услов похађања

Завршене мастер студије смера Бродоградња.

ресурси

Комерцијални софтверски пакети из ове области, као и софтвер развијен на Катедри за бродоградњу.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

L. Larssen and R. Eliasson, "Principles of Yacht Design", McGraw Hill, 2000; C.A. Marchaj, "Aero-Hydrodynamics of Sailing", Tiller Pub. 2000; F. Fossati, “Aero-hydrodynamics and the Performance of Sailing Yachts: The Science Behind Sailing Yachts and Their Design”, Adlard Cole Nautical, 2009;