Одабрана поглавља из ветротурбина

ID: 3503
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

На овом курсу детаљно се обрађују теме које нису обухваћене претходним курсевима из ове области а који се држе на Машинском факултету Универзитета у Београду. Теме су одабране од стране наставника по критеријуму свог значаја и актуелности. Студент ће бити упознат са напредним методама пројектовања и контроле ветротурбина. Циљ овог курса је да студенти прошире своје знање из ове области, као и да истраже савремене идеје и иновације у овој области. Курс такође обухвата и теме које обрађују савремена достигнућа у погледу конструисања компоненти ветротурбине као што су ротор, лопатице, трансмисија и генератор.

исход

Студенти ће обогатити и продубити своја знања савременим темама из области конструисања, израде и експлоатације ветротурбина.

садржај теоријске наставе

Напредне технике оптимизације лопатица ветротурбине Аеродинамика и конструкције ветротурбина са вертикалном осом обртања Концепт паметне лопатице - могућности употребе паметних материјала у конструкцији и управљању ветротурбина Поузданост и цена енергије напредних ветротурбина

садржај практичне наставе

Практична настава прати садржај курса. Током курса студент израђује компјутерске моделе и симулације којима проверава напредне концепте ветротурбинских система.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Одабрана поглавља из ветротурбина.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Пешић С., Енергија ветра - Аеродинамика ветроенергетских система са хоризонталном осом обртања ротора, Машински факултет Београд, 1994., ; Hau E., Wind turbines: Fundamentals, Technologies, Application, Economics, Springer 2006.; Oдабрани научно-истраживачки чланци и радови са конференција.; Допунски материјал (изводи са предавања, поставке проблема и упути за решавање...);