Прорачунска динамика флуида објеката и возила

ID: 3506
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Предмет обрађује проблеме опструјавања флуида око објеката и друмских и железничких возила. Циљ предмета је да упозна студенте са утицајима који не објекте имају атмосферска струјања са аспекта оптерећења објеката као и на утицај струјања око возила на перформане возила. Одређивање оптерећења од ветра на зграде, мостове и остале објекте има велики утицај на процес пројектовања и димензионисање структуралних елемената. Студент се упознаје са нумеричким начинима прорачуна струјања око објеката, решава практичне проблеме и упоређује добијене резултате са препорукама датим у различитим стандардима. Велики развој аутоиндустрије узроковао је велики обим истраживања у области аеродинамике возила у циљу побољшања перформанси и ефикасности возила. Упознавајући се са теоријским основама аеродинамике паралелно са техникама прорачуна који се користе приликом одређивања аеродинамичких сила на возилу као и утицајем тих сила на перформансе и ефикасност возила студент стиче глобалну слику о проблему аеродинамике возила и начинима на који се они решавају.

исход

Након положеног предмета студент је стекао практична и теоријска знања која ће послужити као основа за даљи практични и истраживачки рад. Усвајањем изложеног градива студент је оспособљен да се самостално суочи са проблемима аеродинамике објеката и возила и да користи основне нумеричке технике њиховог решавања. Током израде задатака студент се обучава за коришћење савремених софтверских алата али и за развијање и решавање једноставних математичких модела сопственим рачунарским кодом.

садржај теоријске наставе

Увод, Основе механике флуида, Ветар у атмосфери - гранични слој, Силе последице дејства ветра, Статичка оптерећења објеката од ветра, Динамичка оптерећења објеката од ветра, Основе нумеричких метода решавања проблема механике флуида Значај аеродинамике возила, Аеродинамичка сила на возилу, Ефекти тла, Сила отпора и ефикасност, Бука, Нумеричке методе и прорачунска аеродинамика, Аеротунели и експерименталне методе

садржај практичне наставе

Решавање проблема аеродинамике објеката и возила нумеричким методама, Задаци из аеродинамике друмских возила, Задаци из аеродинамике шинских возила, Задаци из области аеродинамике грађевинских објеката, Упознавање са прописима и стандардима у домену аеродинамике грађевинских објеката, Посета аеротунелу

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета прорачунска динамика флуида објеката и возила

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

З. Петровић, С. Ступар, Пројектовање рачунаром – метод коначних разлика, Машински факултет Београд, 1992; Ferziger J., Perić M., Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer Verlag, 1999.; Katz J.,Race Car Aerodynamics: Designing for Speed, Bentley Publishers, 2003.; Oдабрани научно-истраживачки чланци и радови са конференција.; Додатни материјали (писани изводи са предавања, поставке задатака, упутства за решавање задатака);