Развој производа у машинству

ID: 3517
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Огњановић Б. Милосав
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Овладавање научним методама у схватању процеса трансформације знања у технички систем, у развоју метода за ове трансформације, у развоју креативних способности, у припреми и примени знања и података. Проучавање методологије развоја нових производа, трендова и тенденција техничких система у будућности.

исход

Студент докторских студија уведен у истрживање метода и процеса развоја нових производа тј. нових техничких система за будућност. Уведен нову област пропулзивног истраживања и развоја методологије за подстицање креативности у развоју нових техничких система.

садржај теоријске наставе

Аспекти развоја производа (технички, друштвени, економски, еколошки и естетски). Филозофија и визије у развоју производа у машинству. Методологије и алати у развоју производа. Приступи у развоју производа у инжењерском и у индустријском дизајну (интегрисани, симултани, мултидисциплинарни, колаборативни, аксиоматски, емпиријски, робустни, виртуелни, ....). Креативност у развоју производа и у дизајну, иновативност. Инженјерство знања, информациони системи и одлучивање у развоју производа и дизајну. Прорачуни, симулације, експерименти (моделирање, израда модела, 3D скенирање и штампање, виртуелна реалност, испитивање конструкција и делова). Ограничења и принуде у развоју производа (потребе корисника, технолошке потребе, поузданост и безбедност у раду, вибрације, бука,...- Design for reliability, Design for Vibration and Noise, Design for Cost, Design for Quality, Design for User, ....). Хармонизација потреба, ограничења, својстава и околине (животне и радне средине).

садржај практичне наставе

Истраживање процеса, метода и примене алата у развоју нових производа тј. нових техничких система. Развој креативности оријентисане ка развоју нових техничких система. Израда и одбрана семинарског рада.

услов похађања

-

ресурси

Лабораторија за Инжењерски дизајн LECAD. Часописи и зборници радова са кључних конференција из ове области. Софтњер за моделирање и развој производа. 3Д штампач и др.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Ognjanović M: Inovativni rayvoj tehni;kih sistema, - Univeryitet u Beogradu, Mašinski fakultet 2014.; Pahl G., Beitz W.: Engineering Design – A Systematic Approach, Springer-Verlag, 1991.; Hubka V., Eder E.: Design Science – Introduction to the Needs, Scope and Organization of Engineering Design Knowledge, -Springer 1995.; Hales C., Gooch S.: Managing Engineering Design, Springer-Verlag London 2004.; Frankenberger E., Badke-Schaub P., Birkhofer H. (editors): Designers The Key to Successful Product Development, -Springer 1998.;