Посебна поглавља из прорачунске аеродинамике

ID: 3540
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Сворцан М. Јелена
извођачи:
контакт особа: Сворцан М. Јелена
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Савладавање и имплементирање адекватних нумеричких метода при решавању одређеног инжењерског проблема из области аеродинамике блиско везаног за тему истраживања студента. Током курса могуће је коришћење већег броја заступљених програмских језика и пакета.

исход

Препознавање најзначајнијих утицаја на проблем који се решава и моделирање проблема. Одабир и рационално разумевање нумеричких метода као и потребних граничних услова. Самостални рад у виду нумеричког решавања непознате величине (величина) и анализа резултата. Рад у различитим областима истраживања - примењена математика, програмирање, прорачунска аеродинамика, оптимизација, итд. и њихово спрезање.

садржај теоријске наставе

У складу са одабраном темом истраживања.

садржај практичне наставе

У складу са одабраном темом истраживања.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета.

ресурси

Учионица, пројектор, рачунар (лаптоп), прорачунски алати.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Griebel M, Dornseifer T, Neunhoeffer T, Numerical Simulation in Fluid Dynamics - A Practical Introduction, SIAM, Philadelphia, 1998.; Wendt J.F. (Ed.), Computational Fluid Dynamics - An Introduction, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.; Mathews J.H, Fink K.D, Numerical Methods using MATLAB, Prentice Hall, Upper Saddle River,1999.; Anderson J.D.Jr., Computational Fluid Dynamics - The Basics with Applications, McGraw-Hill, New York, 1995.; Ferziger J.H., Perić M., Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2002.;