Вишефазна струјања Д

ID: 3619
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лечић Р. Милан
извођачи:
контакт особа: Лечић Р. Милан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Упознавање са различитим врстама вишефазних струјања. Упознавање са могућностима теоријске, нумеричке и експерименталне анализе при проучавању бројних проблема вишефазних струјања.

исход

Стицање вештина и овладавање теоријским и нумеричким методама потребним за анализу различитих типова вишефазних струјања.

садржај теоријске наставе

Појам и врсте вишефазних струјања. Дефиниције појмова који се користе при проучавању вишефазних струјања. Основне једначине за прорачун вишефазног струјања: закони одржања материје, количине кретања и енергије и једначина дифузије. Ојлеровски и Лагранжевски приступ проучавању вишефазних струјања, једначине за Ојлер-Ојлер модел и Ојлер-Лагранж модел. Анализа силе које делују на мехур гаса и/или чврсту честицу-привидна сила, Басетова сила, Сафманова силе и др. Стоксово решење за стационарно ламинарно струјање око сфере. Нестационарно струјање око сферне честице. Карактеристичне брзине: струјања флуида, таложења, звука, ерозије и критична брзина. Флуидизација. Прорачун струјања нестишљивог и стишљивог флуидизованог слоја без и са разменом материје и енергије. Пнеуматски транспорт. Примена и методе прорачуна пнеуматског транспорта. Хидраулички транспорт. Реологија суспензије. Ламинарно струјање суспензије. Вишефазна струјања течност-гас: режими и мапе струјања у хоризонталним и вертикалним цевима. Прорачун кретања мехура кроз течност. Двофазна струјања са површином раздвајања. Кавитација, испаравање, кондензација. Двофазна струјања у цевима са разменом топлоте. Нумеричке методе прорачуна вишефазних струјања у програмском пакету ОпенФОУМ. Експерименталне методе проучавања вишефазних струјања.

садржај практичне наставе

- Лабораторијска вежба из флуидизације. - CFD симулација мултифазног струјања.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 23
лабораторијска вежбања: 2
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Транспорт флуида чврстих материјала цевима. Мане Шашић, Машински факултет Универзитета у Београду, 1990;