Аеродинамика ротора хеликоптера

ID: 3655
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи:
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ је да се омогући пројектовање оптималног главног ротора хеликоптера моделирањем нестационарног узгона кроз низ целина које су усмерене ка идејном и главном пројекту ротора хеликоптера. Тако је кроз овај курс обрађен модел оптималне концепције аеродинамичког пројектовања ротора хеликоптера који одговара понашању ротора у реалним условима и који је довољно квалитетан са аспекта инжењерске примене. Разматрања стварних ротора у овом курсу могу се са довољном тачношћу применити у анализи и конструктивним изводјењима ротора хеликоптера у реалним условима.

исход

Способност да се бави научно истразивачким радом. Способност да студент формира и приреди научне публикације. Способност да организује и прати научне пројекте. Студенти ће се фокусирати на коришћењу савремене аеродинамичке анализе чиме је такође отворена могућност да се применом расположиве компјутерске технике заобиђу често непотребни и веома скупи експерименти.

садржај теоријске наставе

1.ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТРУЈНОГ ПОЉА 2.РАЗЛАГАЊЕ СТРУЈНИХ ПОЉА 3.СТРУЈАЊЕ ОКО ЛОПАТИЦА РОТОРА 4.МОДЕЛИРАЊЕ ВРТЛОЖНОГ ТРАГА 5.СИМУЛАЦИЈА СТРУЈАЊА ВРТЛОЖНИМ МЕТОДАМА 6.АЕРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОТОРА ХЕЛИКОПТЕРА У ХОРИЗОНТАЛНОМ ЛЕТУ 7.АЕРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОТОРА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ВЕРТИКАЛНОМ ПЕЊАЊУ 8.АЕРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОТОРА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ЛЕБДЕЊУ 9.АЕРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОТОРА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ПЕЊАЊУ ПОД УГЛОМ

садржај практичне наставе

Студенти из сваке теме добијају домаћи задатак који достављају наставнику на оцењивање. На крају предавања презентују пројекат. Квалитет семинарског рада и завршна презентација пројекта чине оцену завршног испита.

услов похађања

Нема предуслова.

ресурси

Рачунарска лабораторија, лиценцирани софтвер, пројектор, лаптоп.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 12

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Časlav Mitrović, Modeliranje nestacionarnog uzgona rotora helikoptera, Mašinski fakultet, 2002; Jacob Shapiro, Principles of Helicopter Engineering, McGRAW HILL BOOK CO.INC;