Квантитативне методе истраживања у ваздухопловству

ID: 3659
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи:
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Овај курс ће обезбедити темељну студију квантитативних истраживачких метода и повезаних уни-променљивих и би-променљивих статистичких техника коришћених да опишу, истражују, очистите, анализирају и интерпретирају нумерички подаци. Акценат ће бити фокусиран на интегрисању примењених података и вештина у концептуалном разумевању методолошких проблема. Такође, увођење студената у методе науцног истраживања и методе организације истраживања. Упознаје студенте са врстама докумената које производе науцници. Изучавање структуре научних докумената. Овладавање методама за планирање и извођење пројеката.

исход

Способност да се бави научно истраживачким радом. Способност да студент формира и приреди научне публикације. Способност да организује и прати научне пројекте. Студенти ће се фокусирати на научној примени квантитативних метода за ваздухопловство у вези са темама и ваздухопловних података.

садржај теоријске наставе

Теме ће обухватити: управљање подацима, променљиве, јединице анализе податке скала, дескриптивна статистика (централна тенденција, варијабилност), дистрибуције, теорија узорковања, статистичке претпоставке, статистички закључак, интегритет података, идентификацију и поступање изван интервала који постоји, недостатак података за обраду, поузданост, интерна и екстерна ваљаност, мерење, мерење грешке, променљивост улога (предиктор-исход), студија и дизајн експеримената, индуктивно-дедуктивна научна образложења, узрочност, хипотеза испитивања, статистички значај, ефекат величине, статистичка снага, статистичко поређење средстава, статистички тестови удруживања, једноставна и вишеструка регресија, подаци кодирања, графички приказ података и АПА-стил дисеминација налаза.

садржај практичне наставе

Студенти из сваке теме добијају домаћи задатак који достављају наставнику на оцењивање. На крају предавања презентују пројекат. Квалитет семинарског рада и завршна презентација чине оцену завршног испита.

услов похађања

Нема предуслова.

ресурси

Рачунарска лабораторија, пројектор, лаптоп.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 1
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 12

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература