Инжењерство система - одабрана поглавља

ID: 3663
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи:
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање, у области инжењерства система. Циљеви произилазе из основних задатака, одређују конкретне резултате који се у оквиру предмета треба да остваре и представљају основу за контролу остварених резултата.

исход

Студент стиче опште способности: - анализа, синтеза и предвиђање решења и последица, - oвладавање методама, поступцима и процесима истраживања, - примена стечених знања у пракси. Студент стиче и предметно-специфичне способности: - темељно упознавање са инжењерством система, - решавање конкретних проблема применом научних и инжењерских метода и поступака, - развој вештина и спретности у употреби знања из области инжењерства система.

садржај теоријске наставе

Пет основних наставних блокова обухватају следеће области: (а) Увод у системе (дефиниције, концепт, процес), (б) Процес пројектовања система (прелиминарни и детаљни пројекат, развој, тестирање и процењивање), (в) анализа система и оцена пројекта (алтернативе и модели у одлучивању, модели економске евалуације, оптимизација у пројектовању технике контроле), (г) пројектовање за поузданост, погодност одржавања, употребљивост (људски фактор), логистичку подршку, и (д) менаџмент инжењерства система (програм, планирање, организација, контрола).

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на задату тему.

услов похађања

Дефинисан правилником о докторским студијама.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Васић Б., Тодоровић Ј., Цуровић Д., Поповић В., Станојевић Н., Цуровић Н.: Одржавање техничких система, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд, 2006. ;