Ефективност система у машинству

ID: 3665
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Благојевић А. Иван
извођачи: Благојевић А. Иван
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Циљ предмета је да се студент упозна са ефективношћу система у машинству, односно са њеним основним елементима: поузданост, готовост и функционална погодност. Осим теоријских основа које подразумевају познавање основног математичког апарата из области вреоватноће и статистике, као и одговарајућих закона расподеле циљ је и примена истих у конкретним проблемима који су везани за ефектнивност машинских система и њихово одржавање. Осим прорачуна поузданости елемената и система као целине у виду редне, паралелне и сложене конфигурације, у циљеве се убраја и сагледавање отказа односно метода којима се исти анализирају. Један од циљева представља и прорачун машинских елемената на бази поузданости, у односу на класичан начин који се руководи степеном сигурности.

исход

По завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају законе расподеле настанка отказа; - анализирају системе са становишта поузданости; - сагледају начин којим би се унапредио систем са становишта ефективности система; - прорачунају машинске елементе на бази поузданости.

садржај теоријске наставе

Дефинисање отказа елемента и система. Одређивање емпиријских и теоријских карактеристика поузданости елемената система и система (хистограм, полигон, интензитет отказа, функција учесталости, средња вредност, закони расподеле (Вејбулов, нормални, експоненцијални, биномни, Поасонов), тестови поверења, ннтервал поверeња). Одређивање блок-дијаграма поузданости једностaвних и сложених система (возила). Примена анализе стабла отказа, анализе начина, ефеката и критичности отказа. Пројектовање елемената возила за задати ниво поузданости, односи радних и критичних оптерећења, избор интензитета отказа за одређене услове рада и околине.

садржај практичне наставе

Решавање задатака са конкретним примерима из области ефективности система

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

Без посебних услова.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Г. Ивановић, Д. Станивуковић, И. Бекер.: Поузданост техничких система, Машински факултет у Београду, Факултет техничкихнсука Нови Сад, 2007. . 2. ; Ј. Тодоровић, Д. Зеленовић: Ефективност система у машинству, Научна књига, Београд, 1999.; Вујановић, Н.: Теорија поузданости техничких система.; Ивановић, Г., Станивуковић: Ефективност ситема.:Машински факултет Београд, Факултет техничких система Нови Сад, 1978. "; Blanchard, B., Fabrycky, W.: System engineering and analiysis, Prentice Hall inc. New Jersy.;