Моделски заснован развој аутомобилског софтвера

ID: 7059
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 6. семестар, позиција 5

циљ

Циљ предмета је: ● да студент овлада основним методама и алатима за пројектовање софтвера намењеног embedded платформама у аутомобилској индустрији; ● да научи да препозна и формулише задатак који треба да се реализује на embedded платформи и ● да употребом савремних метода, пре свега моделски заснованог моделирања, и напредних софтверских алата конципира хардверску платформу и одговарајућу софтверску апликацију.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: ● Изврше анализу проблема и дефинишу концепт embedded платформе кроз коју треба реализовати нову фунцкионалност на неком од аутомобилских система. ● Направе спецификацију хардверских и софтверских компоненти embedded решења. ● Развију комплексне, моделски засноване функције ● Реализују, имплементирају и тестирају софтверске компоненте. ● Изврше калибрацију софтверских компоненти embedded решења.

садржај теоријске наставе

1. Увод у системе управљања у аутомобилској техници; 2. Специфичности real-time система. Рачунарске мреже у аутомобилској техници; 3. AUTOSAR основе; Стандарди у извођењу софтверских компоненти embedded аутомобилских решења; 4. Модели за реализацију развојног циклуса аутомобилског софтвера; V-модел; 5. Моделски заснован развој софтвера; Основе моделирања аутомобилског софтвера; 6. Методи и алати за развој аутомобилског софтвера; Методи и алати у процесу одржавања аутомобилског софтвера;

садржај практичне наставе

Практикум: Овладавање развојним окружењем ETAS ASCET (Bosch Automotive); Конципирање, израда и тестирање софтверских апликација кроз примере и практичан рад на embedded платформи заснованој на аутомобилској управљачкој јединици Bosch MED17.3.4

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

ETAS Ascet развојно окружење; ETAS Inca окружење за калибрацију; ETAS FlexECU развојна управљачка јединица

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Моделски заснован развој аутомобилског софтвера - скрипте (+ moodle LMS садржаји ), Н. Миљић; Dieter Nazareth: Model Based Development of automotive Software, (ETAS- Bosch Automotive) ; Jörg Schäuffele, Thomas Zurawka: Automotive Software Engineering, Springer 2013, ISBN 978-3-8348-2469-1;