Интердисциплинарна научна визуализација

ID: 7061
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Вег А. Емил
извођачи: Вег А. Емил
контакт особа: .
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Савладавање операција тродимензионалног виртуелног моделирања елемената и склопова из различитих научних области (медицина, спорт, рехабилитација, машине, возила...), њихов адекватан приказ, виртуелна декомпозиција на саставне делове, дефинисање редоследа операција при склапању, приступачност при поправкама и заменама делова и испитивање функционалности.

исход

По успешном завршетку курса студенти ће бити способни да у софтверском пакету самостално формирају тродимензионални виртуелни модел (склоп) предмета од интереса (из било које области науке), уз адекватно коришћење пројектне документације, и да га прикажу у одговарајућем окружењу.

садржај теоријске наставе

Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета. Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи; врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање пресека; профилни пресеци. детаљи који се понављају. Котирање; функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја; завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Операције тродимензионалног моделирања додавањем "материјала"; Операције тродимензионалног моделирања одузимањем "материјала"; Задавање физичких карактеристика виртуелном тродимензионалном моделу машинског елемента. Формирање склопа. "Exploded view". Провера колизије елемената и њихове геометрије.

садржај практичне наставе

Аксонометријско скицирање и тродимензионално моделирање једноставних машинских делова; приказ задатих модела у три основна погледа. Представљање машинских делова методом прозрачности и методом замишљених пресека у три основна погледа. Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека, коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Израда тродимензионалног модела за три задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се понављају; израда одговарајућих техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; Операције склапанја виртуелног склопа. Дефинисање помоћне геометрије. Задавање међусобних односа делова у виртуелном склопу. Анализа склопа. Сви задаци се раде коришћењем одговарајућих софтвeрских пакета.

услов похађања

Нема.

ресурси

Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА С. Ђорђевић, Д. Петровић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА -Практикум за вежбе

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА; година издања 2013; С. Ђорђевић, Д. Петровић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА - Практикум за вежбе; година издања 2009;