Бродске конструкције 2

ID: 0197
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Моток Д. Милорад
извођачи:
контакт особа: Моток Д. Милорад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

1. Детаљно објашњење концепта прорачуна уздужне чврстоће еквивалентног носача. 2. Објашњење специфичних захтева које треба да испуне конструкције трупа три најзаступљенија типа брода: танкера, бродова за превоз расутог терета и контејнерских бродова.

исход

1. Оспособљеност за практичан прорачун уздужне чврстоће трупа брода према правилима за градњу бродова различитих класификационих друштава. 2. Детаљно познавање специфичности, глобалне концепције и саставних елемената трупова танкера, бродова за превоз расутог терета и контејнерских бродова.

садржај теоријске наставе

У првом делу предмета разматрају се основни принципи и методологија прорачуна уздужне чврстоће трупа: одређивање оптерећења еквивалентног носача на основу криве специфичног узгона и криве специфичне тежине по јединици дужине брода; одређивање геометријских карактеристика попречног пресека еквивалентног носача; срачунавање додатне трансверзалне силе и момента савијања трупа од таласа према емпиријским формулама класификационих друштава; анализа укупног напонског стања. У другом делу теоријске наставе студенти се упознају са основним елементима и специфичностима конструкције трупа танкера, брода за превоз расутог терета и контејнерског брода - њиховим називима, изгледом, основном функцијом, условима и оптерећењима које трпе у току експлоатације, начином израде.

садржај практичне наставе

У практичном делу се на детаљном угледном примеру објашњава поступак прорачуна уздужне чврстоће трупа према правилима за градњу бродова класификационих друштава. У оквиру самосталног пројекта студент за "свој брод" одређује: оптерећења еквивалентног носача на основу криве специфичног узгона и криве специфичне тежине по јединици дужине брода; геометријске карактеристике попречног пресека еквивалентног носача; додатну трансверзалну силу и момент савијања трупа од таласа према емпиријским формулама класификационих друштава – и спроводи коначну анализу укупног напонског стања.

услов похађања

Одслушан и положен предмет Бродске конструкције 1

ресурси

1. Предавања у електронској форми. 2. Детаљан угледни пример пројекта. 3. Правила за градњу бродова различитих класификационих друштава.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 21
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

M. Grubisic: Ship strucrures /In Serbian/, FSB, Zagreb, 1980.; ***: Ship Design and Construction, SNAME, 2003.; D.J. Eyres: Ship Construction, London,1972.; N. Barabanov: Structural Design of Seagoing Ships, Peace Publishers, Moscow, 1980.;