Трактори и самоходне пољопривредне машине

ID: 0298
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Марковић Д. Драган
извођачи: Марковић Д. Драган
контакт особа: Марковић Д. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за пољопривредно машинство

извођења

циљ

1. Овладавање теоријским основама погонских машина-трактори и самоходних пољопривредних машина-комбајни; 2. Концепције и конструкције пољопривредних трактора,мотокултиватора и самоходних шасија; 3. Трансмисија и системи за прикључивање радних машина и агрегата; 4. Концепције истовременог преноса снаге преко погонских точкова и прикључних вратила,енергетски биланс; 5. Теорија рада, концепције и конструкције комбајна, прорачуни погона покретног дела и технолошких урећаја комбајна.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Управљају набавком трактора адекватних карактеристика према расположивој пољопривредној механизацији коју трактор агрегатира, • Организују и воде експлоатацију и одржавање трактора и самоходних пољопривредних машина, • Изводе и примењују решења различитих концепција трактора и самоходних шасија, • Саставе планове тестирања трактора, • Одреде, формулишу и контролишу ергономске услове руковаоца.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања,теорија рада,концепције и конструкције погонских машина-пољопривредни трактори,мотокултиватори и самоходне шасије; 2. Концепције трансмисија и енергетски биланс истовременог преноса снаге преко погонских точкова и прикључних вратила; 3. Концепције,урећаји и системи за прикључивање и формирање агрегата трактор-радне пољопривредне машине; 4. Конструкције и теорија рада универзалних самоходних комбајна; 5. Прорачуни технолошких уређаја комбајна; 6. Концепције погона покретног дела, хидростатички пренос снаге, избор компоненти и прорачун хидростатичког погона покретног дела и технолошких уређаја комбајна.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежбања: 1. Практично упознавање са техничким решењима склопова трактора, мотокултиватора и самоходних шасија; 2. Практично упознавање са техничким решењима склопова и технолошким уређајима комбајна. Рачунски задаци: 1. Израда рачунских задатака применом рачунара и савремених софтверских пакета из области трактора; 2. Израда рачунских задатака применом рачунара и савремених софтверских пакета из области универзалних самоходних комбајна. Израда пројекта: 1.Идејни пројект из области трактора и самоходних погонских шасија; 2. Идејни пројект из области универзалних самоходних комбајна.

услов похађања

Одслушани предмети предходних година студија и сви услови дефинисани курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1.Новаковић Вл.:Пољопривредне машине 1, МФ, Београд; 2.Марковић Д.:Пољопривредни трактори, писана предавања, МФ, Београд, 2006.; 3.Стандарди и прописи за тракторе и универзалне самоходне комбајне. 4.Трактори и самоходне пољопривредне машине-handouts.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 7
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Мартинов М., Мој трактор, Рес траде, Нови Сад 2007.; Живановић З., Јанићијевић Н., Аутоматске трансмисије моторних возила, Београд, 2000.; Мартинов М.,Марковић Д.: Машине и оруђа за обраду земљишта, први део, ФТН, 2002.;; Глигорић Р., Механизми пољопривредних машина-са решеним задацима, ПФ у Новом Саду, 2005.; Веселинов Б., Мартнов М., Бојић С., Машине за биосистеме 1, практикум, ФТН Нови Сад, 2009.;