Софтверско инжењерство

ID: 0529
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Митровић Б. Часлав
извођачи:
контакт особа: Митровић Б. Часлав
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

• Cтицање основних вештина у припреми пројеката везаних за израду софтвера од значаја за мале и средње компаније. • Коришћење неких једноставнијих CASE алата за пројектовање неких делова софтвера. • Стицање вештине којом се премошћава препреке у сарадњи тимова за писање и примену софтвера.

исход

Стечено знање омогућава полазнику: • да учествује у софтверском тиму као члан тима са посебним знањима везаним за машинство, • да уочи проблеме у пројектовању и одреди проблематичне процесе на које је могуће утицати и да да неке нумеричке оцене о пројекту, • да припреми све неопходне податке за моделирање одређених делова софтвера, • да препреми документацију за валидацију софтвера, • да учествује у имплементацији софтвера са стране извођача.

садржај теоријске наставе

O софтверском инжењерству, моделима и моделирању (упознавање; теорија модела;моделирање скицама ...; нумерички параметри модела). Трошкови, цена и употреба софтвера (цена; улога инжењера и инжењеринга; хардвер и софтвер; софтвер са грешкама; врсте софтверских грешака). Организација софтверског пројекта (људи; тим за развој; појединачнеулоге; продуктивност и утицају на продуктивност; типови софтверских пројеката; организација софтверске компаније). Моделирање развоја софтвера и процеса (Перт; однос према клијенту; различите врсте моделирања и развоја софтвера; дефиниција процеса; класификација процеса; управљање процесима). Документација, квалитет и метрика софтвера (циљ; могућности електронске документације; стандарди за документаљцију; управљање и документовање недостатцима и грешкама софтвера; ревизије софтвера). Софтвер за развој софтвера (посебни алати за развој GUI делова апликације; генератори кода и неки примери примене). Анализа, спецификација и скицирање софтвера (захтеви; прикупљање и обрада; интерни стандарди за прикупљање и обраду захтева; скицирање и значај скицирања софтвера). Кодирање, тестирање и интеграција софтвера (о програмским језицима; кодирање; едитори; начин тестирања софтвера; интеграција софтвера и стратегија интеграције софтвера; очекивани и неочекивани проблеми у интеграцији софтвера). Конфигурисање и поузданост софтвера (конфигурисање софтвера; посебне особености софтвера). Реинжењеринг и реупотреба софтвера (еволуција софтвера у свим сегментима пројекта).

садржај практичне наставе

Практична настава: Састоји се из лабораторијских вежби које прате садржај предмета, и непрекидног праћења израде завршног пројекта кроз четири семинарска рада.

услов похађања

Пожељно: Web пројектовање у машинству, Пројектовање база података као и предмете дефинисане курикулумом студијског програма/модула’

ресурси

За успешно савладавање предмета, неопходно је коришћење уџбеника, упутства за израду пројекта, handout-а, Internet ресурса. ИТ опрема (одговарајући хардвер и софтвер) ИКТ, расположиво у лабораторији 457).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 16
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 3
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература